Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.04.2021

-Juster for torsk i sør!

Landsstyret

Norges Fiskarlag har bedt om at foreslåtte endringer i reguleringsopplegget i fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak gjennomføres så snart som mulig. Landsstyret behandlet saken torsdag.

Innspill fra Norges Fiskarlag om behov for justeringer i reguleringsopplegget av fisket etter torsk sør for 62N i 2021. 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 15. april d.å. fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at Norge, EU og UK har blitt enig om kvoteavtaler for fellesbestandene i Nordsjøen og Skagerrak for 2021 ble den norske torskekvoten økt fra 1 706 tonn til 1 870 tonn i Nordsjøen (økning på 164 tonn) og fra 57 tonn til 61 tonn (økning på 4 tonn) i Skagerrak.

Fiskarlaget erkjenner at kvoteøkningen som følge av avtaleinngåelsen for 2021 ikke gir rom for store justeringer i reguleringsopplegget, men er likevel av den oppfatning det innenfor kvoterammen vil være mulig å gi fartøy over 15 meter i lukket gruppe en liten kvote i tillegg til den generelle bifangstadgangen. Fiskarlaget tilrår derfor at fartøy over 15 meter gis en kvoteenhet på 3 tonn pr. kvotefaktor, mens kvoteenheten for fartøy under 15 meter videreføres med 5 tonn. Fiskarlaget er opptatt av å kunne oppretteholder en viss likebehandling av alle fartøy i lukket gruppe (torsk sør) ved å etablere en kvoteramme pr. fartøy.

Fiskarlaget gjentar anmodningen om at bifangsten av torsk for fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen økes fra 5% til 10%. Vi vil påpeke at dagens regulering medfører en overhengende risiko for brudd på både reguleringsforskriften og ilandføringsplikten for fartøy som fisker med snurrevad, og at situasjonen er svært uheldig. Vi mener det er kvantumsmessig dekning for den foreslåtte justeringen.

Norge Fiskarlag har tidligere i år også fremmet forslag om justeringer i bifangstregelverket, jfr. arbeidsutvalgsvedtak av 11. januar d.å. og landsstyrevedtak av 25. januar d.å.  Vi konstaterer imidlertid at våre innspill som gjelder bifangstreguleringene for snurrevad og andre konvensjonelle redskap ikke har blitt imøtekommet av myndighetene.

Norges Fiskarlag ber vi om at de foreslåtte endringer i reguleringsopplegget i fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak foretas så snart som mulig. Fisket må følges nøye for å vurdere behov for ytterligere justeringer underveis utover året.»