Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.01.2021

Innspill om agnkvote

Landsstyret

Norges Fiskarlag er overrasket over grepene rundt halvering av agnkvotene og har også bedt om at agnkvoteordningen videreføres som den er.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25. januar gjort følgende vedtak:

«Agnkvoteordningen

Norges Fiskarlag registrerer at fiskeriministeren i forbindelse med fastsettelsen av kvotereguleringene for 2021 har kommunisert at i 2021 halveres agnkvotene på sild, makrell og sei. 

I 2021 vil departementet vurdere om ordningen med agnkvoter skal avvikles.Norges Fiskarlag finner denne avgjørelsen overraskende, da næringen ikke har vært konsultert om dette spørsmålet.

Fiskarlaget viser til at spørsmålet om agnkvoteordningen har vært gjenstand for flere vurderinger og evalueringer siden den ble innført i 2004, som erstatning for det tidligere lineegnetilskuddet. Målsettingen har vært å sikre linefiskerne agn av god kvalitet til rimeligst mulig pris.

Det foreligger ulike syn i Fiskarlaget på denne ordningen, men helhetsvurderinger har gjort at Fiskarlaget har funnet å kunne støtte agnkvoteordningen, men da avgrenset til de kvoterammer for sei, norsk vårgytende sild og makrell som har vært de siste årene.

Det er ikke ønskelig med å øke avsetningene til dette formålet.

Norges Fiskarlag anmoder derfor fiskeriministeren om å videreføre agnkvoteordningen i regi av Fiskernes Agnforsyning SA, slik som skissert ovenfor.

Det vises ellers til Fiskarlagets brev av 29.3.2017 om agnkvoteordningen.»