Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.10.2021

Informasjonsskriv

Varsling av uønskede hendelser

Flere kvinner som arbeider i fiskeri har høsten 2021 stått fram med historier om seksuell trakassering og andre kritikkverdige forhold. Norges Fiskarlag har laget et informasjonsskriv med oversikt over hva lovverk og regelverk sier om trakassering.

Varsling av uønskede hendelser

Vi har i den senere tid opplevd at flere kvinner som har sitt arbeid om bord på fiskebåter har stått fram med historier om seksuell trakassering og andre kritikkverdige forhold.

For å slå det fast: Det er forbudt å trakassere noen, herunder seksuell trakassering, etter likestillings- og diskrimineringsloven. Den som opplever trakassering, mobbing eller andre uønskede hendelser på sin arbeidsplass, det være seg om bord på fiskebåt eller andre plasser, kan trygt varsle om dette. Vi har regler om varsling i skipsarbeidsloven som bygger på varslingsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Skipsarbeidsloven inneholder også bestemmelser som forbyr enhver form for diskriminering, herunder trakassering. Med «trakassering» menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Det kan varsles om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Det kan være forhold som er i strid med lover og regler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller handlinger som ellers strider mot etiske normer som det er bred tilslutning om i samfunnet. Lovbrudd regnes alltid som kritikkverdige forhold.

Alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal etter arbeidsmiljøloven ha rutiner for intern varsling. Sjøl om arbeidsmiljøloven ikke gjelder om bord på fiskefartøy, bør man likevel ha varslingsrutiner slik den foreskriver. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene krever det.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Reglene skal være skriftlige og minimum inneholde en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, framgangsmåte for varsling og framgangsmåte for hvordan arbeidsgiver mottar, behandler og følger opp varsling.

Det er flere korrekte framgangsmåter for å varsle om kritikkverdige forhold. Som hovedregel skal man først varsle til nærmeste leder. På en fiskebåt vil dette normalt være skipper. Ellers vil man naturligvis kunne varsle rederiet som arbeidsgiver. Man kan også varsle via verneombud, tillitsvalgt eller via advokat.

En arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til offentlig tilsynsmyndighet. Dette kan være Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sjøfartsdirektoratet eller politiet. Du kan også varsle til Fiskarlaget som din medlemsorganisasjon dersom intern varsling ikke er hensiktsmessig.

  • Vi viser også til Landsstyrets vedtak fra styremøtet 20.–21. oktober 2021 der følgende tiltak og oppfølging av trakasseringstemaet ble vedtatt (intern lenke)