Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.08.2021

Ikke sjåvinistisk

Eirin om næringen

Kun tre prosent av norske yrkesfiskere er kvinner. Hvorfor er det slik? Dette var temaet, der Eirin Roaldsen deltok og understreket at hun ikke opplever at sjømatnæringen er mannssjåvinistisk.

Ett av fem programpunkt under fiskeriorganisasjonenes dag i Sjømatteltet i Arendal var knyttet til kvinners plass og muligheter i næringen.

Det er drøyt 10 000 yrkesfiskere i Norge og vel 300 av dem er kvinner. Skal andelen kvinner i fiskeriene økes, må kultur og holdninger endres, viser en ny rapport om likestilling i fiskeriene. Rapporten slår fast at det er tre åpenbare årsaker som hver for seg og samlet gir lav deltakelse av kvinnelige fiskere:

  • En mannsdominert og til tider røff kultur
  • Større utfordringer for kvinner enn menn med å kombinere yrket med ansvar for barn
  • Karrierevalg blant kvinner

Programleder Hanna Bakke-Jensen peker på at det er på tide at kvinnene får større plass i fiskerinæringen. Hun stilte spørsmål om hvordan vi kan trekke flere kvinner til havet – og hva har kvinnene med til bordet.  

Har mannsdominansen i fiskeriflåten begrenset næringens mulighet for utvikling?  

Statssekretær Trine Danielsen i Nærings- og fiskeridepartementet presenterte hovedfunnene i likestillingsrapporten og tre kvinner og en mann deltok i samtale om likestilling i fiskeriene, grepene som må tas og mulighetene det kan gi.

Les rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene»

I samtalen deretter deltok f.v. i bildet:

  • Kristin Unnander, fisker, Fiskerlaget Sør
  • Kjell Ingebrigtsen, leder, Norges Fiskarlag
  • Trine Danielsen, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Eirin Roaldsen, styremedlem, Pelagisk forening

Eirin Roaldsen tror en målsetning om balanse mellom kjønnene er utopisk, også fordi, som hun påpekte – næringen appellerer nok mer til menn enn kvinner.

Hun etterlyser ikke nødvendigvis kjønnsbalanse, men like muligheter.

– Da må det handling til, sa hun og viste til både næringen selv og til myndighetene.

Synliggjøring

Kristin Unnander etterlyser markedsføring av muligheten som ligger i næringen overfor kvinner, også knyttet til at man høster av ressursene på en bærekraftig måte.

Hun opplever samholdet når man først er inne i næringen som flott, og trives som deltager i leppefiskeriet.

Hun foreslår blant annet egne kvinnekvoter som et rekrutteringstiltak.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen var eneste hane i kurven.

Han påpekte at det er svært mange dyktige og aktive kvinner i næringen og at det er viktig med grunnleggende gode felles rettigheter og ordninger, samt at det ikke må glemmes at alle kan komme inn i fiskeriene; som mannskap.

– Du kan bli fisker selv om du ikke eier kvoten din, repliserte Eirin Roaldsen.

Hun mener det er naturlig å jobbe for at flere kvinner kommer inn i styrer, råd og utvalg i næringen.

Og statssekretæren viste til at det må arbeides for at kvinner er forbilder for hverandre og sier ja til verv – og at samfunnet må ha en erkjennelse av at fiskeryrket ikke er et 9–17-arbeid.

Stolt fisker

Eirin Roaldsen sier hun er stolt av næringen og ikke oppfatter næringen som utpreget mannssjåvinistisk.

– Jeg opplever at det nå er mer åpent for at damer kan være med å bidra. Jeg er glad for de mulighetene jeg har fått. Det er ikke helsvart, men det er et stykke igjen. Jeg tror vi blir en bedre næring med flere damer i sentrale verv.

Hun ville egentlig ha sluppet å delta i debatten i Arendal

– Jeg skulle ønske at man kunne diskutere mest fag og at likestilling ikke trengte å være et tema, sa Eirin Roaldsen. Hun gir med det uttrykk for at hun vil bidra på lik linje med kunnskap og erfaring slik  menn har gjort i alle år. Og poengterer at det å være kvinne i seg selv ikke burde være et tema.

Hun viste også til at organisasjonene har et eget ansvar for å arbeide med at kvinnerepresentasjonene øker i styrer og råd.

Kjell Ingebrigtsen oppfordret kvinnelige fiskere til å være synlige og vise frem hvordan deres hverdag er for å bidra til å få frem alt det som er bra med næringen. Han tror dette kan være god rekrutteringspolicy.

Eirin Roaldsen påpekte at det kan være sammensatte grunner til at kvinner ikke tar utfordringen når de blir utfordret til å ta verv.

– Vi som damer må nok ta litt selvkritikk. Vi damene er også kysten og kvinner må ta vår del av ansvaret for å fremme næringen og våre egne interesser, sa hun.

  • Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Nofima utarbeidet rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene».  Planen er at strategien skal legges fram i løpet av høsten.