Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.11.2021

I bresjen mot avfall

Plast i fiskerinæringa

Plast og havmiljø er et tema når Standard Norge neste uke har konferanse om grønn og sirkulær økonomi. Norges Fiskarlags arbeid med en internasjonal standard for avfallshåndtering er også på dagsorden.

Fiskerinæringa, både nasjonalt og internasjonalt, er totalt avhengig av et rent kyst- og havmiljø. Et rent hav er derfor et av Norges Fiskarlags høyest prioriterte arbeidsområder. Samtidig peker regjeringens nye strategi for en grønn og sirkulær økonomi på utvikling av standarder som virkemiddel for et bedre miljø. Den 16. november arrangerer Standard Norge en konferanse, som skal belyse hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Her vil ikke minst Norges Fiskarlags initiativ til en internasjonal standard for håndtering av avfall om bord i fiskefartøy bli tema.

Tar grep

Samtidig som fiskerinæringa stiller krav til andre, så må også næringas egen påvirkning på miljøet være minst mulig. Ikke minst er marin forsøpling et voksende miljøproblem. Hvert år havner anslagsvis åtte millioner tonn plast i verdenshavene.

Også i Norge blir det produsert flere hundre tusen tonn plastavfall per år. Problemene oppstår først og fremst når plastavfallet kommer på avveie. Salget av fiskeredskaper i Norge utgjøre utgjør om lag 6.000 tonn per år, hvorav om lag 3000 tonn består av plast. En god del av dette går fortsatt tapt, og blir til marin forsøpling. Tapte fiskeredskaper kan også føre til såkalt «spøkelsesfiske» – altså utilsiktet fangstdødelighet, noe det er særlig viktig å forebygge. I den sammenheng bidrar Fiskarlaget også til det nye FoU-senteret SFI Dsolve, som ledes av UiT – Norges arktiske universitet. Her er visjonen å redusere plastforsøpling og spøkelsesfiske i sjømatnæringa blant annet gjennom at tradisjonell plast kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer.

Strategi

Norges Fiskarlag vedtok i 2018 en egen strategi mot marin forsøpling. All plast som tas med på havet skal tilbake til land. Dersom fiskeredskaper går tapt skal dette meldes, slik at det kan ryddes opp igjen. Strategien slår også fast at næringa skal redusere forsøpling fra egen virksomhet, også ut over juridiske krav og forventninger. I tillegg bidrar fiskerne til opprydding i havet gjennom å samle inn og levere eierløst avfall som havner i fiskeredskapene. Fiskarlaget har også et aktivt samarbeid mot marin forsøpling med mange andre aktører, ikke minst med russiske fiskeriorganisasjoner.

Standard kommer

Norge var vertskap for Our Ocean-konferansen høsten 2019. I den sammenhengen tok Norges Fiskarlag initiativ til å utarbeide en internasjonal ISO-standard for håndtering av avfall om bord i fiskefartøy. Denne standarden skulle omfatte både egenprodusert avfall, oppfisket avfall og håndtering av utrangerte fiskeredskaper. Hensikten med initiativet var å redusere forsøplingen fra fiskerinæringa, også på globalt nivå, med hensynet til sirkulær økonomi som bærende prinsipp.

Standard Norge har fulgt opp Fiskarlagets henvendelser, og i juni 2020 ga ISO sentralt sin tilslutning til initiativet. Arbeidet er nå godt i gang, med støtte fra blant annet Fiskernes Agnforsyning, fiskesalgslagene og Handelens miljøfond. Et utkast til standard vil snart bli sendt på høring. I neste omgang bør arbeidet kunne lede fram til en mer spesifikk norsk standard for håndtering av avfall i fiskeflåten.

  • Kontaktperson i Norges Fiskarlag: Jan Henrik Sandberg – 97 68 24 69