05.04.2024

Hvordan redusere CO2-utslipp?

Webinar mandag 8. april

Hvordan skal næringen kunne ta nødvendige grep for å bidra til utslippsreduksjonene Stortinget har vedtatt? Mandag presenteres en rapport for FHF i et webinar.

SINTEF Ocean har samarbeidet med Stakeholder AS og Transportøkonomisk Institutt (TØI) om en rapport for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) som belyser mulighetene for reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt.

Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for hvordan næringen kan ta nødvendige grep for å bidra til de utslippsreduksjoner Stortinget har vedtatt.

Rapporten beskriver mulige teknologier som kan tas i bruk for energieffektivisering og utslippsreduksjon.

Den beskriver utviklingen innenfor produksjon og tilgang på biobaserte drivstoff, og det er utviklet et scenariobasert rammeverk for å studere mulige utviklingslinjer for fiskeflåten innenfor tidsperspektivet for studien.

Videre er det sett på hvordan restråstoff kan krediteres i forhold til klimagassutslipp, og rapporten har gått inn på problemstillinger knyttet til regelverk og kvotesystem i forhold til energieffektivisering og muligheter for utslippskutt.

Rapporten gir klare anbefalinger til endringer i regelverk og kvotesystem.

Foredragsholdere:

  • Anders Valland, forskningsleder hos SINTEF Ocean
  • Svein Thompson fra Stakeholder
  • Kenneth Løvold Rødseth fra TØI 

De tre presenterer rapportens hovedfunn og det blir anledning til å stille spørsmål i etterkant av presentasjonene. 

Se info og meld deg på det digitale møtet som holdes mandag 8. april klokken 10.00–11.00