Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.10.2020

Holder videoårsmøte

Møre og Romsdal

Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag holdes i 2020 som et videomøte. Møtet holdes fredag 30. oktober og delegater, styre og gjester er invitert inn til møtet som holdes fra mellom 12.00 og 15.00.

Medlemslagene i Fiskarlaget har valgt ulike modeller for sine årsmøter denne høsten. 

Som følge av koronapandemien har Midt-Norge holdt sitt møte administrativt via brev, mens Sogn og Fjordane, Fiskarlaget Nord og Fiskerlaget Sør har holdt ordinære årsmøter med tilrettelegging knyttet til smittevernregelverket. 

Sammen med Nordland har Møre og Romsdal valgt å holde sine møter via videomøtetjenesten Teams.

Daglig leder Ole Morten Sorthe opplyser at delegater, styre og gjester er invitert inn og har fått tilsendt dokumentene til møtet via elektroniske kanaler, samt at møtet altså holdes på Teams.

-Møtet har bare de formelle elementene inne i dagsorden. Det blir altså ikke debatter eller innlegg underveis i møtet, som alle inviterte kan delta i via den tilsendte lenken til årsmøtet, presiserer Sorthe.

Om driften

I det 105. driftsåret i laget melder styret at det er holdt 11 styremøter, hvor det ble behandlet til sammen 54 saker. Arbeidsutvalget har avholdt 5 møter og behandlet 5 saker. 

Nytt av året er at det er holdt to felles styremøter med Fiskarlaget Vest hvor det er behandlet til sammen 29 saker. Dette er et administrativt samarbeid for å bidra til effektivisering i driften.

Styret mener at lagsdriften i Møre og Romsdal Fiskarlag har vært tilfredsstillende, og er av den oppfatning at medlemmenes interesser er blitt ivaretatt på en forsvarlig måte. Samholdet i laget er godt, og det oppfattes som positivt at beslutninger som blir gjort i laget i stor grad blir tatt hensyn til i den videre beslutningsprosessen.

 Det har ikke skjedd endringer i lokallagsstrukturen, men det opplyses at det er en dialog mellom Ålesund og Suløy Fiskarlag, Giske Fiskarlag og Grytastranda og Omegn Fiskarlag om en sammenslåing av lagene. Med bakgrunn i covid-19 så er denne prosessen satt noe på vent. 

Dagsorden for årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag 30. oktober 2020

Sak 1 Åpning av årsmøtet og tale av styreleder

Sak 2 Konstituering

a) opprop av utsendinger og gjester

b) godkjenning av innkalling

c) forretningsorden

d) godkjenning av saksliste

e) valg av dirigent

f) valg av sekretær

g) valg av to utsendinger til å underskrive protokollen

Sak 3 Årsmelding for driftsåret 2019/2020

Sak 4 Regnskap 2019 møre og romsdal fiskarlag

Sak 5 Regnskap 2019 nordmørsfiskernes hjelpekasse

Sak 6 Regnskap 2019 romsdalsfiskernes undsætningskasse

Sak 7 Budsjett for 2021

Sak 8 Tid og sted for årsmøte 2021

Sak 9 Lønnsnemndas innstilling for Møre og Romsdal Fiskarlag

Sak 10 Valg