Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.08.2020

Hold igjen!

25. konsesjonsrunde

Norges Fiskarlag mener det i hovedsak ikke bør tillates økt oljevirksomhet på Eggakanten og Mørebankene og i Barentshavet. Det er essensen i vårt høringssvar om 25. konsesjonsrunde.

Olje- og energidepartementets (OED) sendte i juni ut høringen der det foreslås å utlyse ni områder som omfatter areal i totalt 136 blokker, hvorav 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet, se vedlagte kart.

I vårt svar påpeker vi at Norges Fiskarlag savner en større åpenhet om de petroleumsfaglige vurderinger som ligger til grunn for konsesjonsrundene på norsk sokkel, både TFO og konsesjonsrundene. Vi er av den oppfatning av at disse rundene er lite demokratiske, og at det er liten mulighet til å påvirke disse prosessene eller få inntrykk av hvilke vurderinger som egentlig ligger bak en beslutning om å innlemme nye blokker i konsesjonsrundene på sokkelen.

Vi understreker at Norges Fiskarlag forventer at OED legger stor vekt på hensynet til fiskeriinteressene og det biologiske mangfoldet ved en eventuell utvidelse i Norskehavet og i Barentshavet. Dette gjelder både ved seismiske undersøkelser, ved prøveboring og legging av rør og kabler etc.

Oppsummert har Fiskarlaget følgende tilbakemeldinger til blokkene som er utlyst:

Norges Fiskarlag er i prinsippet sterkt imot en innlemming av de foreslåtte blokkene i SVO områdene Eggakanten og Mørebankene i Norskehavet i den 25. konsesjonsrunden, men vi kan under tvil godta en innlemmelse av blokk 6203/1,2,3 og 4 i den 25. konsesjonsrunden.

Norges Fiskarlag går sterkt imot at blokk 7017,7117,7118,7329 og 7330 I Barentshavet innlemmes i den 25. konsesjonsrunden.

Du kan lese detaljene i vårt svar i det vedlagte brevet (under)