Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.05.2020

Hele Finnmark får krabbe

Stortingsflertall

Det er flertall i Stortinget for at alle med rettigheter fra Finnmark får delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket. Forslaget ble fremmet av Bengt Rune Strifeldt (Frp).

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt har i en pressemelding redegjort for representantforslaget som er stilt i saken:

Næringskomiteen på Stortinget har i dag (torsdag) avgitt sin innstilling på representantforslaget fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen fra Fremskrittspartiet om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket (Dokument 8:69 S (2019–2020)).

Fremskrittspartiet får flertall i Stortinget for å endre vilkårene for å kunne delta i kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark (øst for 26 grader øst), slik at også fartøy som er registrert i Vest-Finnmark, kan delta på samme vilkår som fartøy fra Øst-Finnmark. Endringen gjøres gjeldende fra neste kvoteår (2021).

Bakgrunnen for representantforslaget er at kongekrabben i økende grad er en vesentlig utfordring for aktive fiskere også i Vest-Finnmark, hvor det foregår desimeringsfiske etter kongekrabbe. De får bruk ødelagt av kongekrabbe og tradisjonelle fiskefelt blir utilgjengelig fordi de er fulle av krabbeteiner. I desimeringsområdet er det fritt fiske, og hvem som helst kan sette ut så mange krabbeteiner de ønsker. Fiskere fra det kvoteregulerte området setter også ut krabbeteiner her når de er ferdig med kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området. Disse ulempene var ikke med i Havforskningsinstituttets vurderinger som konkluderte med at fiskere i vest ikke er har fått sitt tradisjonelle fiske ødelagt.

Fremskrittspartiet mener imidlertid at disse forholdene tilsier at aktive fiskere i Vest-Finnmark også skal ha rett til å høste av kongekrabbekvoten i Øst-Finnmark.

Antall merkeregistrerte fartøy i de kommunene som inngår i det kvoteregulerte kongekrabbefisket er økt med 40 % de siste 10 år, mens antall merkeregistrerte fartøy i de resterende kommunene i Vest-Finnmark er redusert med 45 % i samme periode. Utviklingen har vært svært uheldig når fiskere og fiskefartøy i kommunene i Vest-Finnmark har registrert flytting til det kvoteregulerte området, skriver Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt viser i omtalen også til at høringsuttalelsene fra de organisasjonene som representerer fiskerinæringen både i Øst- og Vest-Finnmark, særlig Fiskarlaget Nord og Norges Fiskarlag, er positive og anbefaler å innlemme de resterende aktive fiskerne i Vest-Finnmark i det kvoteregulerte området.

Det var et flertall både regionalt og i Fiskarlaget for den løsningen som det nå landes på fra og med 2021.

Fra Fiskarlagets side legger vi til at reguleringen av kongekrabbe over tid har vært omstridt. Som det vises til har saken vært drøftet, over tid, både regionalt og sentralt i Fiskarlaget. Senest i fjor høst ble kongekrabbereguleringene og utvidet deltagelse drøftet i Landsstyret i Norges Fiskarlag. Også årsmøtet i Fiskarlaget Nord behandlet kongekrabbe i sitt møte.