Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.03.2021

«Havsul I» stoppet

Fornøyd med vedtak

– Det var et forventet vedtak, men vi er likevel fornøyd. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen etter at havvindanlegget Havsul ikke får utsatt frist for oppstart. Prosjektet skrinlegges dermed.

– Dette er en seier i et lite slag, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at det er en sterk politisk vind som blåser for storstilt utbygging av havvind på norsk sokkel.

– Fiskerne ønsker å være positivt innstilt til andre næringer og aktiviteter. Vi har likevel vært overtydelig på at våre myndigheter må ha en god areal- og miljøpolitikk og at vindkraftanlegg ikke må ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder og for selve utøvelsen av fisket. Det må også kunne sannsynliggjøres på en faglig god måte før konsesjon gis.

Kjell Ingebrigtsen sier fiskernes erfaringer inntil nå er svært lite betryggende. 

– Vi opplever ikke at fiskerinæringen har blitt lyttet til – før nå. Vi var hoderystende til at det på 2000-tallet ble gitt tillatelse til bygging av det store vindkraftanlegget Havsul I.

Området ligger rett ved Nord-Atlanterens viktigste gyteområder for sild på Mørebankene. 

– At Olje- og energidepartementet nå sier nei til Havsul håper jeg derfor er et tegn på en holdningsendring til fiskeriene i denne typen saker. 

Saken

Departementet omgjør NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftanlegg utsatt frist for idriftsettelse. Det vises til at dette er i tråd med Stortingets anmodningsvedtak om å ikke gi forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk utover 31. desember 2021 og energimeldingen fra 2016, hvor det ble varslet en innstramming i praksisen med forlengelse av konsesjoner etter utløpet av fristen for å delta i elsertifikatmarkedet.

Fristen for å realisere anlegget var 1. januar 2020 og fristen har dermed gått ut. Departementet vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første punktum. 

Disse klaget

Kjell Ingebrigtsen sier det innad i fiskerinæringen har vært en entydig stemme i saken.

– Det har vært et samstemt samarbeid mellom Fiskarlaget sentralt, vårt regionlag i Møre og Romsdal og med vår gruppeorganisasjon Fiskebåt om saken. Dette viser også at samhold og samarbeid har betydning i denne for oss typen viktige ressurs- og arealsaker.

Det var en hel rekke interesseaktører som påklaget NVEs vedtak i saken. Motvind Nordvest, Motvind Norge, Norges Miljøvernforbund, Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Aksjonsgruppen Runde mot Havsul I, Norges Naturvernforbund og Sabina, Norges Fiskarlag og Møre og Romsdal Fiskerlag og havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt. Klagerne anfører blant annet at det foreligger saksbehandlingsfeil i den kommunale behandlingen av saken, at konsesjonssaken er gammel og at kunnskapsgrunnlaget er utdatert. Klagene på skjønnsutøvelsen er begrunnet med negative virkninger for fisk og marine økosystemer, fugl, landskap og turisme. 

Om Havsul I

NVE ga i 2008 Havsul I AS konsesjon til å bygge og drive Havsul I vindkraftverk med en installert effekt på 350 MW utenfor Møre-kysten. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2009. Etter søknad fra Havsul I AS, innvilget NVE fristutsettelse til 2025.

Dette vedtaket ble påklaget av flere interesseorganisasjoner.Olje- og energidepartementet har foretatt en inngående vurdering av om det skal innvilges fristutsettelse for Havsul I vindkraftverk.

Departementet har lagt vekt på at både den opprinnelige konsesjonen og konsekvensutredningen er gamle og trenger oppdateringer, og at konsesjonæren trolig trenger ytterligere fristutsettelser og konsesjonsendringer utover det som ble søkt om før prosjektet eventuelt kunne realiseres.