02.06.2023

-Havforskning er avgjørende for næringen

Norges Fiskarlag har denne uka møtt ledelsen ved Havforskningsinstituttet for en bred gjennomgang av bestandssituasjonen, toktvirksomhet, databehov og elektronisk rapportering og havvind.

-Havforskningsinstituttet er den viktigste kunnskapsleverandøren for forvaltningen av fiskebestandene og havområdene våre, og arbeidet som gjøres på HI er avgjørende for norske fiskere. Det er veldig nyttig at vi har god kontakt med Havforskningsinstituttet, og mulighet til å diskutere aktuelle saker og ta opp ulike spørsmål, sier leder Kåre Heggebø.

Norges Fiskarlag har vært bekymret for budsjettsituasjonen for HI, og at denne skulle få negative konsekvenser for bestandsforskningen.

-Det var positivt at regjeringen i revidert statsbudsjett foreslo en kompensasjon til Havforskningsinstituttet for økte kostnader. Vi har i møtet med HI fått bekreftet at toktplanen nå gjennomføres på en måte som sikrer dekning av bestandene, sier Heggebø.

Elektronisk rapportering

I forbindelse med innføringen av elektronisk rapportering også for den mindre flåten, har Havforskningsinstituttets behov for data blitt trukket fram.

-Vi har hatt en god diskusjon med HI om hvordan fiskerne på de mindre fartøyene opplever de nye kravene, og fra Fiskarlagets side er vi glad for de justeringene som departementet og direktoratet har gjort med rapporteringskravene. Så har vi forståelse for at havforskerne har behov for data, og vi mener den beste løsningen er om vi sammen finner fram til praktiske løsninger som kan bidra til et styrket kunnskapsgrunnlag, påpeker lederen i Fiskarlaget.

MSC

Norges Fiskarlag er klient for en rekke sertifikater etter MSC-standarden. I sertifiseringsprosessene har Havforskningsinstituttet en viktig rolle som kunnskapsleverandør. Fiskarlaget mener det er viktig at HI også i tiden framover prioriterer dette arbeidet.

Havvind

-Vi vet for lite om hvordan store havvindanlegg vil påvirke fiskebestandene og de marine økosystemene, og vi har understreket at dette er et område hvor Havforskningsinstituttet vil spille en nøkkelrolle. Med de betydelige subsidepakkene som planlegges, så forutsetter vi også at Havforskningsinstituttet tilføres tilstrekkelig med midler til å bygge ny kunnskap og gi gode råd. Det er blant annet viktig at arbeidet med kartlegging av gyteområder og havbunnen i de foreslåtte områdene intensiveres, sier Kåre Heggebø.

Disse var med:

Fra Havforskningsinstituttet deltok HI-direktør Nils Gunnar Kvamstø, fagdirektør Geir Huse og forskningssjef Jon Helge Vølstad.

Fra Norges Fiskarlag stilte leder Kåre Heggebø, fagsjef Synnøve Liabø, assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og generalsekretær  Sverre Johansen.