Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.06.2021

Har evaluert

Nisepingersaken

Det er nå gjennomført en evaluering av tiltaket med krav om bruk av nisepingere under vinterens garnfiske i Vestfjorden. Pingere er innført for å redusere bifangst av niser.

Fiskeridirektoratet beskriver evalueringen som en god prosess og har vært konstruktiv, lærende og løsningsorientert.

Det har blitt gjennomført tre møter mellom fiskerinæringen, forskning og forvaltning for å evaluere tiltaket med bruk av pingere (skremmere) i fisket med garn i løpet av vinterens torskefiske i Lofoten.

Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har fått kritikk fra fiskerne i løpet av årets garnfiske i Lofoten om krav til av bruk av nisepingere. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for prosessen rundt innføringen, mens Havforskningsinstituttet, som også har deltatt i evalueringen, har vært Fiskeridirektoratets kunnskapsleverandør. Med bakgrunn i fiskernes opplevelser med pingere inviterte Fiskeridirektoratet Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag til å gjennomføre en evaluering av tiltaket etter endt sesong.

Evalueringen

Evalueringen viser at det forelå et godt nasjonalt og internasjonalt kunnskapsgrunnlag som dokumenterer at nisepingerne har effekt i garnfiske. Det forelå ikke noen internasjonal eller nasjonal kunnskap som skulle tilsi at det ville kunne oppstå utfordringer med bruken av pingerne i den skala som er observert.

Fiskeriorganisasjonene ble i starten av februar bedt om å registrere skade og avvik som ble opplevd av medlemmene. Kystvakten og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har også gjennomført en slik registrering. Selv om det samlede antallet registrerte skader og avvik fra fiskeriorganisasjonene er lavt, gir en sammensatt og samlet oversikt et tydelig bilde av at det for noen har vært betydelige utfordringer med bruken av pingerne.

For nærmere detaljer vises det til underlaget i rapporten (les rapporten hos Fiskeridirektoratet i denne lenken). Fiskerne reiser også en konstruktiv kritikk om den korte tiden mellom beslutning om bruk av pingere til oppstart av fiske.

Konstruktiv og løsningsorientert dialog

Fiskeridirektoratet har vært ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av evalueringsarbeidet. For deltakere i evalueringsgruppen vises det til den innledende delen av rapporten.

– Vi vil berømme alle involverte for å ha bidratt til en konstruktiv og god dialog i løpet av evalueringen. Vi har alle lært av hverandre. Kanskje forelå det et tydeligere behovsgrunnlag for innføringen enn hva vi klarte å formidle til næringen. Vi har alle sammen prøvd å finne ut hvorfor andelen skade og andre avvik ble større i dette fisket enn hva som er erfart så langt fra andre fiskerier, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet som har ledet evalueringen.

Langedal peker på at direktoratet ikke opplever noen spesiell generell «pingermotstand» fra fiskerne, men de stiller et naturlig krav om at påbudte produkt må fungere, uten at disse skal særbehandles ved gjennomføring av fiske.

– Det er kommet frem flere forslag til løsninger som vil kunne avhjelpe utfordringene og disse vil bli nøye vurdert, sier Langedal.

Prosessen videre

Gruppen har nå avsluttet sitt arbeid. Rapporten fra evalueringen inngår i en prosess som Fiskeridirektoratet legger opp til for reguleringene av fiske i 2022. I mellomtiden vil direktoratet også motta ytterligere bidrag gjennom Havforskningsinstituttets rapport «Effekt ved bruk av pingere i 2021» og deres vurdering av «Mulig bruk av pingere festet på iletau i tette og intensive fiskerier