Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.03.2021

Granskningen er klar

Varslingssaken

Eksterne granskere har siden desember gått gjennom hvordan en intern varslingssak ble håndtert. Nå er de tydelige konklusjonene og anbefalingene behandlet av Landsstyret.

PRESSEMELDING

Slik konkluderer granskningen av Norges Fiskarlag

Eksterne granskere har siden desember gått gjennom hvordan en intern varslingssak ble håndtert. Nå er de tydelige konklusjonene og anbefalingene behandlet av Landsstyret.

Advokatfirmaet Selmer har siden starten av desember gjennomført en full uavhengig granskning av saken. De har levert en grundig rapport, som mandag 8. mars ble behandlet av Landsstyret i organisasjonen.

– Dette er et gjennomarbeidet dokument, som svarer på alle spørsmålene i mandatet. Granskningsrapporten skal brukes til videre forbedringer, sier Kjell Ingebrigtsen leder i Norges Fiskarlag.

– Dette har vært en krevende sak for alle involverte. Når det ble stilt spørsmål om sider av Fiskarlagets håndtering, var det viktig å få alle tilgjengelige fakta på bordet, sier han.

Funnene i rapporten

Rapporten kommer ikke til å bli offentliggjort, fordi den omhandler en varslingssak og informasjon som i stor grad er taushetsbelagt. Granskerne oppsummerer selv de viktigste funnene på denne måten:

Advokatfirmaet Selmer AS v/ advokatene Hans Jørgen Bender og Eldrid Huseby Gammelsrud har gjennomført en granskning for Fiskarlaget av håndteringen av varslingssak i Fiskarlaget i 2019. Undersøkelsene har vært gjennomført som en uavhengig granskning.

Granskningsutvalgets mandat har vært å redegjøre for håndteringen av varslet, herunder avtaler inngått, varslingsrutiner i Fiskarlaget, om varslets håndtering har vært forsvarlig, om saken burde vært politianmeldt, samt spørsmål knyttet til omvarslets posisjon har vært håndtert i henhold til regelverket.

Granskingsutvalget har konkludert med at:

  • Fiskarlagets håndtering av varslet var forsvarlig og i samsvar med dagjeldende lovverk og retningslinjer i Fiskarlaget. Saken har vært håndtert som en varslingssak.

  • Undersøkelsene av varselet ble avsluttet på bakgrunn av avtale inngått mellom varsler, omvarslet og Fiskarlaget. Etter granskningsutvalgets vurdering var det forsvarlig av Fiskarlaget å inngå avtalen. Avtalen ble fremforhandlet mellom varsler, omvarslet og Fiskarlaget. Fiskarlaget ble bedt av omvarslet og varsler om å tiltre en avtale som var fremforhandlet mellom varsler og omvarslet. I etterkant ble det fremforhandlet en endelig avtale mellom Fiskarlaget, varsler og omvarslet. Den endelige avtalen hadde hovedsakelig likt innhold som det opprinnelige avtaleutkastet.  Alle parter var representert ved advokat under Fiskarlagets undersøkelsesprosess og under avtaleforhandlingene.

  • Fiskarlagets Servicekontor AS overholdt ikke i tilstrekkelig grad sin omsorgsplikt for varsler og sikret et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø i tiden fra varslet ble inngitt og frem til avtalen var inngått.

  • Fiskarlaget hadde ikke rettslig plikt til å politianmelde saken.

  • Fiskarlaget hadde ikke rettslig grunnlag for å suspendere eller ekskludere omvarslet som følge av varslingssaken mens undersøkelsene fortsatt pågikk.

Veien videre

– Det har vært viktig for oss å lære av denne saken. Når rapporten peker på svakheter ved oppfølging av omsorgsplikten vår, så er det noe vi skal lære av og gjøre konkrete endringer rundt, sier lederen i Fiskarlaget.

– Dette er saker som skal og må behandles med kløkt og forstand. Det er positivt at granskerne konkluderer med at Norges Fiskarlaget i det store og hele har gjort det. Men det viktigste er hva vi kan gjøre bedre, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag vedtok høsten 2020 organisasjonsinterne etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte.

  • Kontakt: Kjell Ingebrigtsen