Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.10.2014

Godt samarbeid

Ingebrigtsen om kvoteforhandlingene

-Det har vært en forhandlingsuke preget av samarbeidsorientering. Både forhandlingsklimaet og resultatet viser at vi står sammen med russerne om å spille på lag med naturen og ta et felles ansvar for utviklingen og forvaltningen av bestandene. Dette sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen etter at kvoteavtalen for 2015 fredag ble signert.

-Ja, det har vært gode forhandlinger og det er under forhandlingene på Lysebu i Oslo gitt tid til å gå nøye gjennom ulike problemstillinger for de ulike bestandene, sier Ingebrigtsen.

-Det har vært en flott uke preget av godt klima mellom delegasjonene og det er gledelig at avtalen nå er på plass.

Følger Landsstyret
Fiskarlaget er en rådgivende part overfor norske myndigheter i den norske delegasjonen, som har bestått av om lag 30 ulike fagpersoner fra ulike miljøer. Forhandlingene ledes fra norsk side av assisterende departementsråd Arne Røksund. Fra Fiskarlaget har Jan-Erik Johnsen og Solveig Strand deltatt i tillegg til leder Kjell Ingebrigtsen.  
Russland og Norge følger det internasjonale havforskningsrådet (ICES’) tilråding på kvotefastsettelsen av torsk. Forskerne ser for seg at det de neste årene er nødvendig å ta noe ned uttaket av torsk og Kjell Ingebrigtsen sier nedgangen nok ville blitt enda større om man ikke hadde hatt den såkalte forvaltningsregelen mellom partene.Regelen skal forøvrig opp til revisjon i 2015.

-Tilnærmingen nå er også i stor grad i tråd med rådene som vårt eget landsstyre kom med inn til norske myndigheter, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Protokollen fra det 44. forhandlingsmøtet mellom Norge og Russland ble undertegnet fredag formiddag klokken 09.30.

Opp på hyse
Som det går frem av protokollen følger heller ikke partene ICES-rådet på hyse, til liks med fjoråret. ICES har for 2015 tilrådd en hysekvote på 165.000 tonn, mens kommisjonen har forhandlet seg frem til en felleskvote på samme nivå som for inneværende år: 178.500 tonn.

-Kvoten blir med dette på årets nivå og dette styrker mulighetene for at vi får tatt ut både hyse og torsk på en god måte, sier Ingebrigtsen.
Han viser til at det er mye hyse i havet, men at forskerne har stor grad av usikkerhet knyttet til sine vurderinger.

-Våre medlemmer og Landsstyret mener vi legger oss på et fornuftig nivå og at det også på dette punktet er rett å si at vi finner kommisjonens innslagspunkt å være i tråd med det vi ser når vi er på fiskefeltene. Også fra Havforskningsinstituttets side får vi støtte for dette synspunktet, sier han.

Kvotefleks
I avtalen er det også enighet om en åpning for kvotefleks. Detaljene knyttet til vil komme gjennom nasjonal forvaltning, forteller Ingebrigtsen.
Les mer om dette punktet hos departementet når avtalen publiseres i fulltekst på deres nettside,

Tror på prisjustering
-Det har vært en tendens til bra prisutvikling og at markedet er villig til å gi høyere priser. Vi håper derfor at dette skal ta høyde for den kvotenedgangen vi får neste år. Som kjent går kostnadene for å være på havet stadig opp, slik at prisutviklingen på fisken blir viktig for at våre medlemmer skal bli godtgjort den solide jobben de gjør for forbrukerne, sier Kjell Ingebrigtsen.