Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2015

God retning

Fiskarlaget om statsbudsjettet

-Vi er generelt positiv til hovedtrekkene som dras opp i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Det sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen. Han påpeker at omleggingen av skattesystemet ikke må skape forskjeller mellom ulike næringer.

-Fiskarlaget er positiv til at bedriftsbeskatningen justeres ned fra 27 til 25 prosent. Dette, sammen med redusert formuesskatt fra 0,85 til 0,8 prosent, er begge tiltak som slår direkte inn på våre medlemmers mulighet til å skape verdier. Slik sett er retningen i statsbudsjettet god, sier Ingebrigtsen.

I regjeringens forslag er det en økt satsing på forskning, med finansiering som blant annet kommer fra næringen selv, gjennom forskningsavgiften på førstehåndsomsetning av fisk. Forskningsavgiften øker fra 1,2 % til 1,35 % og dette skal gi minst 47,5 millioner til denne satsingen.

-Vi har etterlyst økt trykk på ressursforskning og er derfor opptatt av at dette området styrkes, understreker Kjell Ingebrigtsen. Vi forventet imidlertid at det skulle komme friske midler i tillegg til næringens bidrag gjennom avgiften.

-Vi registrerer en rekke enkeltmomenter i regjeringens forslag til statsbudsjett som det også er grunnlag for å kommentere positivt. Penger til sikringen av U-864 ved Fedje, utvikling av Brønnøysundregistrene og styrking av havner er tiltak som på ulikt vis påvirker vår næring og næringens omdømme. Sammen med et tiltak som fjerning av losberedskapsavgiften for fiskefartøy over 70 meter viser dette at vi i næringen både direkte og indirekte når frem til politikerne med våre tilbakemeldinger. Dette ser vi også ved at regjeringen blant annet viderefører tilskuddet på 1 150 000 til drift av velferden og føringstilskuddet på 26,2 millioner kroner, sier han.

 

Kjell Ingebrigtsen finner grunn til å trekke fram to forhold som utfordringer fra dagens fremlegging.

-Det er uventet at regjeringen trekker ut tilskuddet til Sett Sjøbein på 2,5 millioner kroner. Satsingen er et rekrutterings- og kompetansesamarbeid for marin næring og det har hatt stor betydning for synliggjøringen av næringen overfor ungdom som skal velge utdanningsvei, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han leser forslaget til statsbudsjett slik at fiskerfradraget på 150 000 kroner består for 2016, men at ordningen på sikt avvikles.

-Fiskarfradraget er en god og vesentlig del i skatteordningen for å få likeverdige skatteordninger mellom fiskerne og de som går på nettolønnsordning.Vi leser regjeringens forslag til skattereform slik at fiskerfradraget sammen med en rekke andre særordninger ønskes avviklet. Norges Fiskarlag forutsetter at innretningen av skattereformen blir slik at fiskerne ikke kommer dårligere ut og at det heller ikke blir forskjellsbehandling av ulike yrkesgrupper. Vi har blant annet sett at sjøfolk og fiskere har blitt ulikt behandlet. Her forutsetter vi likebehandling, avslutter lederen i Norges Fiskarlag.