Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.04.2022

God grønn fremtid

Kyst, fisk og framtid

32 tiltak presenteres for en fremtidig god utvikling for «Kyst, fisk og framtid» i Tromsø torsdag. Rapporten om økt bearbeiding og produksjon av bærekraftig sjømat ligger til grunn for årets konferanse.

Hele torsdagen er satt av til et omfattende program som baserer seg på den nylig fremlagte rapporten, der utvalgsleder og prorektor ved UiT Kathrine Tveiterås var første hovedinnleder da hun gikk gjennom hovedtrekkene i utvalgets anbefalinger.

Kathrine Tveiterås foran foramlingen i Tromsø.

Kunnskapsgrunnlag

Rapporten «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien» gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om fiskeindustrien og eksisterende rammevilkår. Den ser også på viktige drivere som vil påvirke industrien i tiden fremover, ble det påpekt da rapporten ble overlevert statsråden 8. mars.

Utvalget foreslår altså 32 ulike tiltak som kan bidra til grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge. Tveiterås viste i sin oppsummering blant annet til at rapporten peker på at politiske rammevilkår er et vilkår i seg selv for næringen.

Utvalgets anbefalinger omhandler følgende tema:

  • Tilgang på råstoff
  • Bærekraft i hele verdikjeden
  • Styrket markedsadgang
  • Sterke regioner og kystsamfunn

Les hele rapporten her

Skal på høring: Rapporten fra bearbeidingsutvalget er sendt på høring, med frist 1. juni 2022.

Generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag i samtale med Roger Hansen. Johansen skal delta i den avsluttende debatten mot slutten av konferansedagen 

Tredje i rekken

«Kyst, fisk og framtid» holdes i 2022 for tredje gang.

Det er Sjømat Norge, FHF og Fiskarlaget Nord som står bak arrangementet som denne gangen samler hele 160 deltagere.

Dette er deltagere fra hele bredden av næringen og offentlige aktører.

Pekte på kunnskap

Leder i Fiskarlaget Nord Roger Hansen sa i sin velkomst til forsamlingen at målsettingen med «Kyst, fisk og framtid» har vært å etablere stedet der man kan få vist hva som er viktigst for å ta villfisknæringen videre steg på veien. 

Han oppfordret til at man må evne å bruke tilgjengelig kunnskap, og løfte den fram og slik klare å tenke og snakke sammen i hele næringen.

Roger Hansen pekte også på at når det skal tenkes nytt, så må vi samtidig ikke glemme det vi allerede har, og som vi gjerne ønsker å ha med oss videre.

-Dette gjelder både når vi skal utvikle sjømatindustrien, og når vi skal møte kravene som følger med det grønne skiftet. En differensiert fiskeflåte med spredt eierskap langs kysten er noe vi har fordi vi har et lovverk som sier at det skal være slik. Det må være bevissthet rundt betydningen av grunnprinsippene for dagens regulering av fiskerinæringen, slik at vi ikke risikerer å uthule disse, sa han og viste til Deltakerloven. 

Treffer oss alle

Roger Hansen løftet også blikket opp og ut over vår egen næring i sine refleksjoner.

-Det grønne skiftet treffer hele samfunnet. Hele verden står overfor det grønne skiftet. Miljøargumentasjon veier tyngre enn noen gang i den politiske debatten, sa han før han igjen pekte på noen moment sett fra flåtens side.

-Det stilles store krav til fiskeflåtens omstillingsevne. Flåten må gis forutsetninger for å klare oppgaven.Skal flåten ha forutsetninger for å møte det grønne skiftet må det blant annet prioriteres å få på plass et forutsigbart kvote- og reguleringssystem. 

Miljø

Han tok også til orde for å være bevissthet rundt at miljøargumentasjon kan bli brukt som argument både for og mot den differensierte og mangfoldige fiskeflåten. Som igjen skal legge grunnlaget for en spredt industri.

Den mindre flåten er mest miljøvennlig per kilo fanget fisk. Det fiskes kystnært med mindre fartøy og begrenset motorkraft. Vi kan si at videreføring av en differensiert og mangfoldig fiskeflåte understøttes av miljøargumentasjon, viste han til.

-Enten man jobber på sjø eller land, så er behovene mye like. Vi behøver stabilitet og forutsigbarhet og mulighet for å kunne planlegge for drift og investeringer. Når bedriftene går godt, kan vi tilby størst trygghet for ansatte, understreket Roger Hansen og avsluttet med å slå fast at:

Trygge arbeidsplasser bygger samfunn.

Øyvind André Haram, som er kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, er programleder for konferansen i Tromsø.