Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.06.2022

– God avklaring

OK med mobil sporing

Den minste fiskeflåten slipper å investere i løsninger med satellitt knyttet til de nye kravene om sporing- og rapportering. Det er klart etter at næringens innspill om en løsning via mobilnettet er på plass i Stortinget.

Det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at regjeringspartiene og SV har kommet frem til avklaringen.

I teksten som nå oversendes regjeringen heter det blant annet:

«Stortinget ber regjeringen frita fartøy med fartsområde kystfiske eller mindre fra kravet om å ha satellittabonnement, slik at disse fartøyene kun rapporterer posisjon og fangstmeldinger over mobilnettet».

Bakgrunnen for at denne avklaringen kommer er at Norges Fiskarlag sammen med resten av villfisknæringen har påpekt behovet for å avgrense omfanget av rapportering når dette nå innføres også for flåten fra 15 meter og nedover.

Tilskudd til utstyr

Avklaringer knyttet til sporings- og rapporteringskrav for den minste fiskeflåten var på bordet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på grunn av tilskuddsordningen som ble fremmet i saken.

Dette forslaget kom under framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai, da regjeringen foreslo å opprette en tilskuddsordning for å dekke deler av kostnaden til utstyr i forbindelse med at nye krav til rapportering trer i kraft.

– Installasjon av utstyr for sporing og rapportering kan utgjøre en betydelig kostnad for små fartøy, og vi mener det er riktig at staten bidrar økonomisk når et nytt kontrolltiltak skal fases inn for en så stor gruppe fiskefartøy, sa leder Kåre Heggebø 12. mai.

Nå gjentar han dette – og legger til at det er en viktig avklaring som har kommet fra flertallet på Stortinget i dag.

Gir honnør

– Ja, dette viser at politikerne har lyttet og forstår utfordringene. Det er samtidig viktig at staten bidrar med 7000 kroner per fartøy for å dekke deler av kostnaden ved innkjøp og installasjon av det tekniske utstyret som er nødvendig for å oppfylle de nye rapporteringskravene. Samtidig er det også viktig at driftskostnadene for det nye regiment holdes nede, påpeker han.

– Fiskarlaget har påpekt at forutsetningene for å rapportere er vesentlig annerledes for den minste flåten enn de største, og det er positivt at kravene nå ser ut til å være bedre tilpasset denne fartøygruppen, sier Kåre Heggebø.

Heggebø forventer at myndighetene nå gjør tilpasninger til kravet om innfasing av det nye utstyret allerede fra 1. juli.

– Avklaringen i dag bør innebære at både næringen og leverandørene får tid på seg til å få dette på plass. Dette er også signal som har kommet fra forvaltningen, noe som er positivt, sier han.

– Fiskarlaget vil fortsatt arbeide videre med kravene til rapportering fra denne flåtegruppen, understreker Kåre Heggebø.

Det er nå Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet som må følge opp Stortinget pålegg, som formelt vedtas senere i uken og innebærer at fartøy med fartsområde Kystfiske bare trenger mobilnett for å kunne svare opp kravene om sporing og rapportering, såkalt VMS og ERS.

Fartøy som opererer utenfor 12 nautiske mil må imidlertid fortsatt ha en løsning som innebærer jevnlig rapportering, og da altså en satellittbasert løsning.