Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.11.2021

Gir Støre svar

Regjering og budsjett

Norges Fiskarlag vil alt tirsdag følge opp og gi vår respons på regjeringens budsjettinnspill når nyvalgt leder Kåre Heggebø møter statsministeren og flere statsråder i Regjeringens kontaktutvalg.

Støre-regjeringen la mandag frem sine endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Tilleggsproposisjonen representerer regjeringens første store grep eller kursendring etter at landet fikk en ny regjering.

I proposisjonen ligger det flere store omprioriteringer etter harde dragkamper i regjeringen de siste ukene.

Av relevante saker innen fiskeri er følgende meldt fra regjeringen:

  • Føringstilskuddet foreslås å videreføres på dagens nivå, og Solberg-regjeringens forslag til kutt på tre millioner kroner reverseres.
  • Fiskerfradraget foreslås å øke til 154 000 kroner – fra 150 000 kroner.
  • Ansvaret for fiskerihavner foreslås å føres tilbake til NFD med fiskeri- og havministeren som ansvarlig statsråd.
  • Regjeringen foreslår å øke bevillingen til Kystverket med 10 millioner kroner for sikker drift og videre utvikling av BarentsWatch. Det skal settes av midler på driftsbudsjettet til Kystverket for å bygge opp plan- og utredningskapasiteten. Dette for å øke takten i utbedringen og byggingen av fiskerihavner.
  • Budsjettet til Mattilsynet foreslås økt med 10 millioner kroner for å bedre rapportering og deling av data. Her kan det tenkes at dette også vil gjelde for arbeidet med listeføring av alle aktørene i sjømatnæringen i tilknytning eksport til EØU, Kina og Vietnam.
  • Solberg-regjeringens forslag om økning på 50 millioner i Co2-kompensasjon for fiskerinæringen foreslås reversert. Regjeringen begrunner dette med at ordningen er innrettet slik at kompensasjonen utbetales etterskuddsvis i året etter at avgiften er betalt. Bevilgningen til kompensasjonsordningen i 2022 skal kompensere avgiften for 2021, og trenger derfor ikke økes for å kompensere for en avgiftsøkning i 2022. Denne justeringen reduserer ikke nivået på kompensasjon utbetalt i 2022.

Behandlingen av statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen er nå i Stortingets hender, og budsjettforslaget skal nå sendes videre til behandling i fagkomiteene.

Fiskarlagets svar

-Vi vil gi våre umiddelbare svar når partene i arbeidslivet i morgen er invitert rundt statsministerens bord. Det sier Kåre Heggebø om sitt første offisielle oppdrag etter at han sist uke ble valgt til ny leder i Norges Fiskarlag.

Heggebø sier han reagerer positivt på at både føringstilskuddet og flere fradraget justeres, samt at Co2-avgiften nok blir en av de store sakene for næringen fremover.

-Næringen vil være en del av det grønne skiftet. Samtidig er realiteten at enkelte flåtegrupper og fiskerier rammes svært hardt. Vi mener det er helt nødvendig med en grundig gjennomgang av kompensasjonsordningen, og dette budskapet vil jeg tirsdag ta med inn på regjeringens bord under møtet i kontaktutvalget, sier Kåre Heggebø.