23.01.2024

Gi mer til Enova

Høringssvar

Fiskarlaget har gitt en rekke ønsker om justeringer av Enovas nye støtteprogram for elektrisk fremdrift slik at programmet skal treffe fiskeflåten bedre. Vi har også bedt myndighetene om flere øremerkede midler til omstilling.

Fiskeflåten trenger gode støtteordninger for å lykkes med grønn omstilling. Det slår vi fast i vår tilbakemelding til Enova om deres nye program for elektrisk fremdrift i fiskeflåten.

Norges Fiskarlag påpeker overfor Enova at våre medlemmer er opptatt av å utøve fiske med et minst mulig miljøavtrykk, og med høy ivaretakelse av miljøet og økosystemene i havet.

Fiskarlaget er tilfreds med at det nå kommer et nytt program i ENOVA for batteri i fartøy. Dette er noe som Fiskarlaget har etterlyst og hatt dialog med ENOVA om.

Finnes løsninger

Vi peker på at selskapet GOT Skogsøy har lansert en EL-sjark på 10,99 meter, rigget for garn og line, og som har tilstrekkelig batterikapasitet for 12 timers drift. Det finnes med andre ord 0-utslipps løsninger for deler av kystfiskeflåten.

På grunn av ekstrakostnadene batteriteknologien representerer, er det trolig ikke mulig å realisere en slik båt i dag. Nye teknologiske løsninger innebærer også økt risiko for de fiskere som ønsker å bygge slike fartøy.

Etter Norges Fiskarlags synspunkt er det derfor helt nødvendig at ENOVA tar en aktiv rolle for å få bygget og testet ut denne teknologien i norske kystfiskerier.

Økte rammer til Enova og øremerka rammet til fiskeri, er også noe Fiskarlaget spilt inn til Klima- og miljødepartementet i forbindelse med Statsbudsjettet.

Ser behovene

Enova har fra sin side pekt på at flåten har behov for å bli imøtekommet i det grønne skiftet.

• Det er behov for ENOVA-støtte til miljøtiltak i fiskeflåten.

• Deler av kystflåten kan være egnet for elektrifisering, men mangler økonomi/rammebetingelser for å gjennomføre omleggingen. Man bør støtte noen piloter som viser at 0-utslipp er mulig i praksis.

• For elektrifisering av kystflåten bør man vurdere piloter som fremmer utvikling av elektrisk dekksutstyr.

• Det er et stort behov for å bygge ut landstrøm. Hele 5-7 % av utslippene fra skipsfart skjer når båtene ligger til kai og teknologien for å redusere utslippene finnes allerede. Skal kystflåten bli elektrisk må det være ladde-muligheter hvor de leverer fangsten sin. Utbygging av landstrøm ved fiskebruk, hvor elektriske og hybride fartøy leverer fangst, bør derfor inngå i satsninger og ses i sammenheng.

Få med ren el-drift

Når det gjelder batteri er det frem til nå i all vesentlighet hybride løsninger hvor batteri inngår som er tatt i bruk i fiskeflåten.

Gjennom det nye programmet kan det gis støtte til fullelektriske fiskefartøy eller fiskefartøy som benytter batteri i kombinasjon med nullutslipps-drivstoff.

Fiskarlaget oppfatter at Enova sikter veldig høyt teknologisk gjennom dette programmet.

Om programmet skriver Enova selv at dette retter seg mot aktører som ønsker å ta neste steget innen benyttelse av nullutslippsteknologi på skip.

Programmet inkluderer mulighet til å få støtte til ladeinfrastruktur i sammenheng med et skipsprosjekt. Det siste er svært positivt, og ivaretar Fiskarlagets innspill på dette området. Skal deler av flåten elektrifiseres må det være tilgjengelig ladeinfrastruktur.

Les hele vårt innspillsbrev til Enova, med merknader til enkeltpunkt i deres høring her: