12.01.2024

Ga miljøinnspill

Bredsand i høring

Leder i Indre Skagerrak Fiskerlag, Jan Henrik Bredsand deltok torsdag 11. januar i Oslo på Klima- og miljødepartementets innspillsmøte for kommende stortingsmeldinger for klima og naturmangfold.

I møtet hos KLD orienterte og påpekte Jan Bredsand en rekke momenter på vegne av fiskerne.

Han viste blant annet til at:

• Fiskarlaget støtter de overordnede målene i det globale rammeverket for natur- og klimamålene og det er viktig at disse sees i sammenheng.
• Fiskeri er matproduksjon, og enhver matproduksjon vil avgi et avtrykk.
• Rekefisket er MSC sertifisert og har høstingsregler som baseres på bærekraftige prinsipper.
• Fiskerne har kontinuerlig fokus på redskapsutvikling for å lette bunnpåvirkningen og spare energi.

I sitt innlegg i møtet viste Jan Bredsand også til at det er de siste 10 årene er gjort omfattende fredningstiltak for å verne lave bestander som kysttorsk og hummer.

-Det er samtidig av avgjørende viktig at man får bedre oversikt over det hele ressursuttaket, da det antas at 70% av hummeren tas av fritidsfiskere, og på annen fisk er mulig prosenten enda høyere. I næringsfiskeriet blir alt registrert, understreket han overfor statsråden i møtet.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) var hovedmottaker for innspillene i møtet med departementet. Foto: Jan Bredsand


Jan Bredsand la i sitt innlegg også vekt på at arbeidet med nitrogen og avrenningsproblematikken, både fra landbruk og kommunale renseanlegg er avgjørende for å lykkes i Oslofjord / Skagerrak.

Det nytter ikke å ensidig fokusere på vern i produktive og godt forvaltede fiskeområder lenger ut i fjorden når oppvekstområdene for fisk, som ålegress-enger og tare-skog langs kysten er borte, påpekte Bredsand.

Norge og verden er avhengig av en klima- og miljøvennlig matproduksjon. Da er det avgjørende at pålegg som gis er av en slik art at det stimulerer til fornying mot en grønnere flåte, ikke en virkelighetsfjern forsering, som tar livet av en viktig næring.

Fiskarlaget har et nært og godt samarbeid med sitt eget fagdepartement og med Klima- og miljødepartementet og er villig til å bidra til ytterligere tiltak, men tiltakene må være treffsikre, målrettet og kunnskapsbasert.

-Først da får de forståelse og legitimitet i næringen, understreket lederen i Indre Skagerrak Fiskarlag Jan Bredsand overfor statsråden og de andre deltagerne i høringen.