Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.10.2022

Ga klare innspill

Oslofjorden og Skagerrak

– Mediebildet som er skapt av fiskerinæringen i Oslofjorden stemmer ikke med virkeligheten. Det har Fiskerlaget Sør påpekt i innspillmøter om Oslofjorden og Skagerrak.

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har fått oppdrag om å sette i gang et pilotprosjekt som tar sikte på å lansere en plan for å bringe Oslofjorden tilbake til en mer naturlig tilstand.

Onsdag og torsdag sist uke ble det holdt innspillmøter både i Færder kommune og i Hvaler kommune. 

Hvert av møtene åpnet med en presentasjon av prosjektet og Fiskeridirektoratets tanker om gjennomføring av prosjektet. Havforskningsinstituttet presenterte deres faglige råd for prosjektet, etterfulgt av fritt ord med spørsmål og kommentarer.

Stilte mannsterkt

Fra Fiskarlagets lokallag rundt Oslofjorden stilte mange engasjerte medlemmer med gode innspill til prosjektet og deres vurderinger av det faglige kunnskapsgrunnlaget. 

Styreleder i Fiskerlaget Sør, Lennart Danielsen, samt daglig leder Erlend Grimsrud var også til stede.

Ikke rett bilde

Under møtene viste Erlend Grimsrud hvilke områder som allerede er underlagt vern i Oslofjorden.

– Mediebildet som er skapt av fiskerinæringen i Oslofjorden stemmer ikke med virkeligheten. Det er derfor nyttig å vise frem hvilket vern fiskebestandene i fjorden allerede har. Vi har innført strenge restriksjoner på fisket, og store trålfelt er vernet for å hente kunnskap om trålfiskets påvirkning. Vi mener det er feil å lete etter nye områder som egentlig har samme formål, sa Grimsrud.

Han påpekte at Oslofjorden er påvirket av svært mange kilder. 

– Det er riktig å sette spørsmålstegn ved valg av område for pilotprosjektet, både med tanke på alle påvirkningskilder og de økonomiske konsekvensene for den lokale kystflåten i Ytre Oslofjord, sa han.

Norges Fiskarlag har vært tydelig på at de faglige rådene fra Havforskningsinstituttet tegner opp et omfattende prosjekt som kan få store konsekvenser. Vi har også pekt på at de økonomiske konsekvensene av prosjektet må utredes grundig etter utredningsinstruksen. 

Et av kartbildene Fiskarlaget Sør viste frem i sin del av de to innspillsmøtene.

Høye kostnader

Lennart Danielsen uttrykte tydelig skepsis til pengebruken.

– Det er et omfattende faglig forslag som vil være kostbart både for forvaltning og for fiskerne. Et nullfiskeområde som skal gi forvaltningskunnskap må kontrolleres grundig gjennom hele året. Vi er ikke betrygget på at håndhevelsen blant fritidsfiske vil være tilstrekkelig med dagens kapasitet i ressurskontrollen, sa lederen for fiskerne i Sør.

Lytter

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet opplyste at de vil ta med innspillene i det videre arbeidet med plan for pilotprosjektet. 

Denne planen skal oversendes departementene senest 15. desember 2022.

Fiskeridirektoratet oppsummerte møtene med at begge dagene ga mange gode og nyttige innspill fra fiskerne som de tar med seg inn i den videre prosessen inn mot de anbefalingene som skal sendes til departementet.

– Blant annet ble det vist til at vi kom opp med mye kunnskap som ikke var der da stortingsmeldingen ble vedtatt. Dette viser at det er viktig at vi tar denne typen dialogmøter og at det er viktig at vi som representanter for våre medlemmer bidrar til informasjonsgrunnlaget, påpeker Lennart Danielsen. 

Må være med

Leder i Østfold Fiskerlag, Frank Askeli, uttrykte tydelig at yrkesfiskerne må tas med i planleggingen dersom prosjektet skal bli bra.

– Vi ønsker å bidra med kartmateriale som viser viktige områder for fiskeri og for fiskebestandene. Slik kan vi få til et målrettet prosjekt som også legger til rette for at fiskerinæringa kan opprettholdes i fjorden, påpekte han.

Styringsgruppe

I møtet kom det fra at det legges opp til at et planlagt pilotprosjekt vil ha en styringsgruppe.

Der vil Norges Fiskarlag bli tilbudt en plass.

Styringsgruppen skal arbeide med de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltakene, etter utredningsinstruksen.