22.01.2024

-Gå gjennom gebyrsatsene

Krav fra Fiskarlaget

Norges Fiskarlag oppfordrer Fiskeridirektoratet til en grundig gjennomgang av gebyrsatsene for fartøysaker.

Vi har sendt brev til Fiskeridirektoratet etter at de i 2023 hevet gebyrsatsene for de fleste fartøysaker med 60 prosent. For 2024 er det lagt inn en økning med ytterligere 213,3 prosent.

I 2015 sendte Finansdepartementet ut et rundskriv som regulerer bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering som sier at mottakeren ikke skal betale mer enn kostnaden av å produsere og levere tjenesten.

Fiskeridirektoratets økte saksbehandlingsgebyr, som kom 8 år etter utsendelsen av rundskrivet, begrunnes i at satsene har vært for lave i forhold til timebruken, og at det var nødvendig med en endring.

Forutsigbarhet i kvotemeldingen, men ikke i gebyrsatsene

Siste ukens begivenhet i fiskerinæringen har vært kvotemeldingen – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling. Fiskerinæringen har behov for forutsigbarhet, også på kostnadssiden, spesielt nå som 2024 forventes å bli et krevende år for norske fiskere.

Vi oppfordrer myndighetene til å skape et system som gir stabilitet, og som ikke gjør det økonomisk tyngende for fiskerne å utøve yrket sitt.

Ved en oppjustering av gebyrene hadde det vært både naturlig og rimelig å ha en «handlingsregel» for maksimal justering fra et år til et annet. Med dette som bakteppe etterlyses en trinnvis opptrapping av gebyrsatsene, slik at kostnadsdekning blir oppnåelig innenfor en gitt tidsperiode, samt at næringens behov for forutsigbarhet blir ivaretatt.

Etterlyser tidsfrister

Det er også rimelig å stille krav til direktoratets saksbehandlingstid når det nå innføres en så drastisk økning i gebyrsatsene.

Vi etterlyser en modell hvor det er tidsfrister tilknyttet de ulike søknadstypene, med tilhørende gebyrfrafall eller redusert gebyr ved overskridelser.

Slik det er i dag, er det blitt økte kostnader for fiskerne, men ingen regulering av saksbehandlingstiden. Dette går utover fiskernes rettssikkerhet og skaper uforutsigbarhet ved bruk av direktoratets tjenester i de aktuelle sakene.

Effektivisering av søknadsbehandling

Endringer er enklere å akseptere, om de er begrunnet i et system som er forutsigbart, forståelig og transparent. Slik oppleves det ikke i dag.

Vi stiller spørsmål ved om anslått tidsforbruk i forbindelse med behandling av de gebyrbelagte søknadene samsvarer med den faktiske tidsbruken i disse sakene.

Vår oppfatning er at Fiskeridirektoratet i stor grad benytter standardiserte maler ved utarbeidelsen av vedtak, og at dette er søknader som kan behandles uten ytterligere undersøkelser/dokumentasjon, og som ikke krever skjønn, men at dette ikke gjenspeiles i kostnaden.

I slike «enkle» søknader, bør det kunne avkreves et betydelig lavere saksbehandlingsgebyr.

Vi oppfordrer derfor til en gjennomgang av gebyrsatsene, og mener også det er nødvendig å se nærmere på hvilken kvalitet som skal forventes på tjenestene.

Fiskarlaget ønsker å ta del i en felles diskusjon med Fiskeridirektoratet om hvordan systemet kan utvikles, med det formål å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for begge parter.

Vi legger ved vårt brev til Fiskeridirektoratet nedenfor: