Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.03.2019

Fullt hus på Røst

Fiskarmøtet

Om lag 70 personer deltok da det onsdag kveld ble holdt åpent fiskarmøte på Røst. Dagsaktuelle tema og informasjon fra både Råfisklaget og Fiskarlaget var essensen i møtet.

Det er Råfisklaget som tar initiativ til fiskarmøtene, og de inviterer også faglagene til å delta.

– Norges Fiskarlag har prioritert å delta i disse møtene, og vi opplever arenaen som et viktig møtepunkt, sier leder Kjell Ingebrigtsen som var en av de fire fra Fiskarlaget som deltok på Røst.

Ikke bare fiskere

Fiskerne var i et klart flertall i den store møtesalen på Havly.  I tillegg var det også flere representanter fra kommunen og det lokale næringslivet, samt både ansatte fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet til stede. De sistnevnte er i sesongen jevnlig på øya, og var tilgjengelig for spørsmål og kommentarer.

Minstepriser

Råfisklaget orienterte blant annet om utviklingen i førstehåndsmarkedet og dynamiske minstepriser (minsteprissystemet). Avdelingsdirektør for samfunnskontakt Benedicte Nielsen og styreleder Jonny Caspersen i Norges Råfisklag brukte litt tid på prissystemet og hvordan dette er etablert og har fungert siden det ble innført fra høsten 2016.

For stadig flere fiskerier er det etablert minstepriser, og senest 18. mars i år ble dette etablert også for rognkjeks, både for rogn og hel fisk.

20190328 Benedicte Rst

Bildetekst: Benedicte Nielsen og Jonny Caspersen hadde en lydhør forsamling foran seg da de tok fiskerne gjennom erfaringene med dynamiske priser.

Faglagssaker

I sitt innlegg dro Fiskarlagslederen blant annet opp hovedelementene i organisasjonens forventning til den varslede kvotemeldingen. Fiskeriministeren har varslet at den vil bli lagt frem før sommeren.

Kjell Ingebrigtsen var tydelig på at det i meldingen må tilrettelegges for fornying, forenkling og forbedring som skaper langsiktig forutsigbarhet for næringen.

– Ensidig torskefokus

Lederen i Fiskarlaget var også tydelig på det han omtaler som «en glemt totalitet» i bildet av dagens fiskerinæring.

– Næringen er så mye mer enn torsken. Det er et for ensidig fokus på den, poengterte han, og viste til at mye av den videre utviklingen og verdiskapingen må gjøres via fiske på andre arter enn i den tradisjonelle hvitfisksektoren.

20190328 Kjell Rst Kran

Bildetekst: Kjell Ingebrigtsen er som regel kjapp i vendingen når det gjelder å komme i prat med fiskere. Her tas fisk på land.

Innspill fra fiskerne

Flere fiskere ga tilbakemeldinger på utfordringer de opplever på fiskefeltene ved Røst. Særlig ble det trukket frem hvordan både garnfiskere og særlig linefiskere opplever utfordringer på feltet med snurrevadflåten.

Både Kjell Ingebrigtsen og Trond Blom fra Fiskeridirektoratet svarte på spørsmål, og begge lovte å ta tilbakemeldingene videre.

Også utkast (eller rettere sagt ilandsføringsplikten) ble tatt opp, og Jan Birger Jørgensen orienterte om dialogen Fiskarlaget har hatt med myndighetene om saken. Bakgrunnen var flere spørsmål knyttet til det fiskerne opplever som strengt håndhevede regler om at all fangst, nesten uten unntak, må tas på land. Fiskerne var spesielt opptatt av hensikten med å ta på land fisk som er spist på i havet eller skadet på annet vis. 

Nyttig dag

Representantene for både Råfisklaget og Fiskarlaget kom til Røst med morgenflyet onsdag og fikk derfor anledning til å bruke hele dagen på øya.

– Vi fikk utnyttet dagen godt, og både vi og Råfisklaget var i kontakt med både fiskere og fiskekjøpere gjennom dagen, i tillegg til at vi fikk anledning til en prat med hverandre, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Selv fikk han også tid til et møte med næringssjefen på Røst. (Du kan lese om møtet i denne saken på Fiskarlagets side)

20190328 Trond Blom NF Rst

Bildetekst: Fiskarlagets utsendte på Røst i samtale med Trond Blom fra Fiskeridirektoratet

Gunstig faktainfo

Status fra Råfisklaget på sesongen så langt ble også synliggjort i møtet:

Omsetningen så langt i år er på nesten fem milliarder og antallet innmeldte fangster passerte 48 000 i løpet av onsdagen.