Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.01.2020

Frifunnet for ulovligheter

Uklare regler

Et rederi fra Solund er i Nordmøre tingrett frifunnet for ulovlig bruk av notredskap ved Tustna. Skipper og rederi tok saken til retten etter at rederiet fikk forelegg på 150 000 kroner. – Vi er godt fornøyd med utfallet, sier Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø som førte saken.

– Et hovedmoment i denne saken har vært å peke på at det er generelt utfordrende å finne frem i lover og forskrifter og at det er både uklart og utydelig – og dermed vanskelig – å finne ut hva som er lov og ikke lov i det aktuelle området. Det sier Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø som representerte rederiet Solbris Senior AS i retten i Kristiansund.

Saken

Det var i februar 2019 at den 28 år gamle skipperen satte not og fisket sild i Kråksundet i Tustna. Fangsten var på drøyt 44 tonn noe som ga vel 150 000 utbetalt.

Fisket skjedde i et område der det er ulovlig å fiske med not og rederiet fikk derfor forelegg på 150 000 som ikke ble akseptert. Saken gikk derfor til retten som behandlet saken 16. januar i år.

I Nordmøre tingrett i Kristiansund la aktor ned påstand om bot på 18 000 til skipper og 150 000 i inndragning for rederiet fra Sogn og Fjordane.

Fornøyd med dommen

Saken ble ført av Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø. Han la i sitt forsvar altså til grunn at det er uklarheter knyttet til forbudet ved Tustna.

– Retten ga oss medhold i synet om at forskriften ikke var belagt med straff fordi det ikke var klart nok om den var hjemlet i dagens havressurslov § 16 eller § 32. Den kunne etter rettens syn vært hjemlet i § 16 og da vært straffbar. Men den kunne også være hjemlet i § 32 og da er den ikke belagt med straff. Uklarheten gikk dermed i vår favør siden dette er en straffesak, sier Hellesø.

Han påpekte for øvrig i rettsmøtet at skipperen ikke kjente til forbudet og at han heller ikke kunne bebreides for dette fordi forskriften var vanskelig tilgjengelig. Fordi retten fant at overtredelse av forskriften ikke hjemlet straff, var det ikke nødvendig for retten å ta stilling til om skipper også kunne frifinnes på grunn av unnskyldelig rettsvillfarelse.

Retten trengte på grunn av frifinnelsen heller ikke å ta stilling til Hellesøs anførsler om at boten uansett var satt for høyt og at det ikke var nødvendig og påkrevd å ilegge inndragningsforelegg mot rederiet.

Takker for hjelpen

– Rederiet er lettet over utfallet i saken og dommen blir naturlignok tatt godt imot hos oss, sier reder og styreleder Inge Avløyp.

Avløyp sier det er krevende å holde oversikt over alle lover og regler i næringen og at han skulle ønske at dette var enda lettere tilgjengelig enn det oppleves å være i dag.

– Vi er veldig glad for den bistanden vi har fått fra Fiskarlaget og advokat Ståle Hellesø i saken. Det ville vært tilnærmet umulig for oss å håndtere denne typen sak og for oss viser det betydningen av å være med i Fiskarlaget, sier Avløyp.

Håper dommen blir stående

Ståle Hellesø sier dommen ikke er rettskraftig ennå. Påtalemyndigheten kan velge å anke frifinnelsen.  Dernest vil det eventuelt være et nytt moment om lagmannsretten vil velge å slippe en eventuell anke inn til behandling.

– Vi håper dommen blir stående, avslutter Avløyp.