Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.10.2020

Frarår loddefiske

ICES om 2021

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) finn at loddebestanden ligg godt under grensa for at det kan tilrås fiske i 2021.

Det er ekkoloddregistreringane på det årlege økosystemtoktet i Barentshavet som gir det viktigaste grunnlaget for å anslå kor mykje lodde det er. Ut frå toktet i haust har forskarane rekna at bestanden av gytemoden lodde no er på 545 000 tonn, melder Havforskningsintituttet (HI).

– Den nedre grensa for å kunne hauste av bestanden, er bestemt til 200 000 tonn. Det er berre 27 prosent sannsynleg at gytebestanden held seg over denne grensa, sjølv utan fiske, forklarar havforskar Bjarte Bogstad i omtalen av saka hos HI.

Han er norsk medlem i rådgivingskomitéen til ICES, og med i den norsk-russiske fiskerikommisjonen som blir einige om forvaltning av lodda i Barentshavet.

Samarbeid med Russland

Økosystemtoktet i Barentshavet er eit norsk-russisk samarbeid der forskingsfartøy frå begge land går i forhandsbestemte ruter på kartet for å måle fiskebestandane.

– Dekninga på russisk side var i år forsinka og berre delar av den er med i grunnlaget for dette kvoterådet, seier Bjarte Bogstad.

Håp

Bestanden er større enn til same tid i fjor. I tillegg ser forskarane nytt lys i enden av tunnelen. Det var gode mengder unglodde i Barentshavet under årets økosystemtokt. Dersom desse rekruttane overlever, går dei inn i gytebestanden til fisket i 2022.

– Mengda eitt år gammal lodde på økosystemtoktet i haust er den høgaste vi har målt sidan 2013, seier forskaren.