Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.01.2021

Fraråder seismikk

Ved gyteområde for torsk

Havforskerne har i en oppdatert støyrapport frarådet at det gjøres seismiske undersøkelser ved gyteområder for torsk. Rapporten gir oppdatert kunnskap for seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og sprengningsarbeider i sjø.

Den årlige rapporten om støy i havet er oppdatert med ny kunnskap og nye råd. En ny art som er tatt med i rådgivningen fra i år, er kysttorsken.

– Det er gjort et stort arbeid sammen med Fiskeridirektoratet for å kartlegge gyteområder for kysttorsk. Dette arbeidet er nå ferdigstilt for hele norskekysten, og gyteområder som potensielt kan påvirkes av seismikk er nå inkludert i frarådingskartene for seismikk, sier havforsker Lise Doksæter Sivle.

Havforskningsinstituttet gir årlig ut en rapport som gjennomgår kunnskapsgrunnlaget for rådgivningen, og en konsekvensvurdering basert på norske forhold. Rapporten inneholder også konkrete råd for ulike typer av støy.

Fisk og sjøpattedyr hører svært godt, og kan forstyrres av lyder fra forskjellige menneskelige aktiviteter. Dette ligger til grunn for den årlige rapporten som altså i år gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag for temaene seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og sprengningsarbeider i sjø.

– Den har også oppdaterte råd og frarådingskart, det vil si kart som viser de områder og perioder hvor ulike typer støy frarådes, sier Doksæter Sivle.

Kysttorsken har tidligere ikke blitt tatt med i rådgivningen fordi den ofte gyter mellom holmer og skjær og i fjorder, hvor det sjelden eller aldri skytes seismikk. Likevel vil gyteområder som ligger ut mot åpne hav, tidvis bli eksponert for seismikk hvis undersøkelsene skjer nært kysten.

Seismikk er kraftige, lavfrekvente lydbølger som blir sendt ned i havet for å kartlegge havbunnen for olje- og gassforekomster.

– Den viktigste forstyrrelsen fra seismikk er skremmeeffekt, som gjør at fisk og hval forlater biologisk viktige habitater som gyte- og beiteområder. Dette anses som alvorlig dersom områdene ikke er lett erstattelige, det vil si at habitatet ikke nødvendigvis kan byttes med et annet, sier Sivle.

Les mer hos Havforskningsinstituttet