Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.01.2023

Fraråder modell for havbruksskatt

Høringssvar

– Norges Fiskarlag fraråder innføring av regjeringens foreslåtte grunnrentemodell i havbruksnæringen, sier leder Kåre Heggebø. Vi stiller oss svært kritiske til prosessen rundt innføring av grunnrenteskatten, sier han.

Kåre Heggebø sier Fiskarlaget mener at konsekvensene av å innføre den foreslåtte grunnrentemodellen ikke er tilfredsstillende utredet og heller ikke tilpasset havbruksnæringen og dens virksomhet i tilstrekkelig grad.  

Fiskarlaget har nå sendt sitt høringsinnspill om grunnrenteskatt i havbruksnæringen, se vedlegg nedenfor. 

Fiskarlaget krever at grunnrenteskatten, slik den foreligger i forslaget, ikke innføres før alle hørings- og utredningsprosesser i saken er ferdigstilt. 

– Det bekymrer oss i villfisknæringen at den nye skatten innføres over natten og vi ser heller ikke at den vil være nøytral, noe som igjen kan gi konkurransevridning for norsk sjømatnæring, sier Heggebø.

 
Uryddig prosess 

Kåre Heggebø sier Fiskarlaget er bekymret for at selve prosessen rundt innføringen av grunnrenteskatten har skapt unødvendig og utilsiktet uro i hele sjømatnæringen.

– Vi finner det svært uryddig av regjeringen at en ny skatt i havbruksnæringen skal iverksettes allerede fra 1. januar 2023, mens høringsfristen for forslaget på innretningen til grunnrentemodellen er satt til 4. januar 2023.  

Han minner om at det samtidig pågår andre parallelle prosesser som også omhandler framtidige rammebetingelser for havbruksnæringen. 

Lederen i Fiskarlaget viser videre til at forslaget bryter med etablert praksis med stabile og forutsigbare skattemessige rammevilkår for næringslivet, og at større systemendringer først gjennomføres etter grundige utredninger og dialog med partene i arbeidslivet, samt at de er forankret i brede forlik på Stortinget.  

– Vi finner det også svært uheldig dersom innføringen av skatten nå påvirker innovasjon og grønn omstilling i havbruksnæringen negativt, sier Heggebø.  

Helhetsvurdering av skatter og avgifter 

Kåre Heggebø anbefaler myndighetene å vurdere det totale skatte- og avgiftstrykket i havbruksnæringen før grunnrenteskatten innføres, slik at mangfoldet, investeringsevnen og verdiskapningen i havbruksnæringen ikke påvirkes negativt.  

Han viser til at havbruksnæringen, i likhet med andre næringer, betaler en rekke andre skatter og avgifter, og at næringen selv sier til at enkelte bedrifter risikerer å stå ovenfor et skattetrykk på over 85 prosent dersom skatten innføres slik regjeringen foreslår. 

Ikke investeringsnøytralt 

Kåre Heggebø viser til at foreslått grunnrenteskatt ikke er investeringsnøytral da en kontantstrømsbasert overskuddsmodell, som tilsynelatende virker etter hensikten i petroleums- og kraftsektoren, ikke vil være investeringsnøytral i havbruksnæringen. 

Dette skyldes blant annet næringens høye grad av vertikal integrasjon, samt inngrepet i etablerte prosjekter. 

Konkurransevridende 

Fiskarlagslederen er også bekymret for at den foreslåtte grunnrenteskattesatsen på 40 prosent vil gi en langt høyere skattlegging av havbruksnæringen i Norge sammenlignet med havbruksnæringen i konkurrerende land og at den derfor innebærer en kraftig konkurransevridning.

Han mener at dette kan resultere i at aktørene velger å investere og utvikle teknologi i havbruksnæringen i andre land på bekostning av investeringer i Norge.

Fraråder modell for havbruksskatt