Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.02.2022

Forundret over regjeringen

Landsstyret om havvind

Landsstyret i Norges Fiskarlag stiller seg fullstendig uforstående til at hensynet til norsk fiskerinæring og havmiljøet virker å være totalt fraværende i regjeringens nye satsing på utbygging av vindkraftverk til havs.

– Vi som sitter i Norges Fiskarlags landsstyre ble både overrasket og skuffet over regjeringens pressekonferanse om havvind i ettermiddag. Det sier leder Kåre Heggebø i en kommentar etter at regjeringen med fire statsråder til stede onsdag presenterte det landets ledelse kaller en «storstilt satsing på havvind».

– Regjeringen har store ambisjoner om mer havvind, samtidig som de i festtaler omtaler sjømatnæringen som en av Norges viktigste fremtidsnæringer. Dersom dette skal henge sammen er det helt avgjørende at det tas hensyn til havmiljøet og fiskernes interesser. Vi må ta oss tid og råd til kunnskapsinnhenting, og vi kan ikke akseptere at fiskerne fortrenges fra våre fiskeområder, sier Heggebø.

Han viser til at regjeringens dialoggrep er å invitere til stadige høringer.

– Man må ville lytte når det kalles høring. Vår erfaring så langt er det motsatte, sier Kåre Heggebø. Vi har også etterlyst en stortingsmelding om bruk av havareal, og er skremt over at regjeringen nå ber NVE om å gå i gang med å identifisere nye områder for vindkraft til havs. Dette vil sette fiskerinæringa under ytterligere press, og prosessen så langt er overhodet ikke betryggende, sier Heggebø.

– Landsstyret er derfor krystallklar i vår konklusjon etter regjeringens lansering i dag, sier Kåre Heggebø, og peker på Landsstyrets oppsummering i vedtaket nedenfor:

  • Norges Fiskarlag mener det er uforsvarlig å åpne ytterligere områder for utbygging av vindkraftverk til havs. Norges Fiskarlag mener det er uakseptabelt at en etablert, lønnsom og bærekraftig næring ikke blir tatt hensyn til, og forventer at regjeringen etterlever sine egne lovnader om sameksistens.

Norges Fiskarlag ba senest sist uke om et møte med regjeringen om havvind. Vårt brev, omtalt 2. februar på egen nettside, har vi så langt ikke mottatt tilbakemelding på.

Les hele Landsstyrets vedtak

«Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til regjeringens pressekonferanse om satsing på havvind onsdag 9. februar 2020.

Landsstyret stiller seg fullstendig uforstående til at hensynet til norsk fiskerinæring og havmiljøet virker å være totalt fraværende i regjeringens nye satsing på utbygging av vindkraftverk til havs. Det skjer til tross for at Norges Fiskarlag nylig har bedt regjeringen om et møte om dette.

Inntil nå har norsk fiskerinæring svært dårlig erfaring med tilrettelegging for vindkraftverk til havs. Viktige årsaker til dette er:

  • Nødvendig kunnskap om effekter av vindkraftverk på fiskeri, gyteområder og havmiljø er ikke etablert.
  • Nødvendig kartleggingsarbeid av aktuelle områder for vindkraftverk til havs er ikke startet opp.
  • Det er fortsatt ikke stilt konkrete krav til opprydding etter endt levetid.
  • Det er fortsatt ikke dokumentert at utbygging av vindkraftverk i norske farvann faktisk vil kunne bli samfunnsøkonomisk lønnsomt i et totalperspektiv. Det må være uaktuelt å subsidiere utbygging av vindkraftverk der det går på bekostning av fiskeri og havmiljø.

Landsstyret krever at Regjeringen må legge Stortingets forutsetning til grunn, om at «det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene».

Dersom utbygging av vindkraftverk i norske farvann ikke blir basert på tilstrekkelig god kunnskap, og myndighetene heller ikke legger til rette for god sameksistens, kan utviklingen bli til skade for både havmiljøet, fiskerinæringa og for Norge som nasjon. Dette må også avklares før det fattes bindende beslutninger om hybridkabler og andre mellomlandsforbindelser, som ikke nødvendigvis er i folkets interesse.

På det grunnlaget mener Norges Fiskarlag det er uforsvarlig å åpne ytterligere områder for utbygging av vindkraftverk til havs. Norges Fiskarlag mener det er uakseptabelt at en etablert, lønnsom og bærekraftig næring ikke blir tatt hensyn til, og forventer at regjeringen etterlever sine egne lovnader om sameksistens.»