08.05.2024

Forsvarlig torskeoppdrett

Ber om oppfiskingsordning

Norges Fiskarlag og Nord Fiskarlag har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å starte opp arbeidet med å etablere en ordning for utfisking av rømt oppdrettstorsk.

Oppdrett av torsk er igjen i kraftig vekst langs store deler av kysten.

Norges Fiskarlag har i den sammenheng hele tiden stilt krav om at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville bestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere. Vi er bekymret for at dette allikevel er i ferd med å skje, og dette er bakgrunnen for at vi i samarbeid med Nord Fiskarlag nå har anmodet departementet om å ta tak i saken.

Trussel mot villtorsk?

Havforskningsinstituttet har lenge vist til at oppdrett av torsk kan føre til negativ genetisk påvirkning av de ville torskebestandene.

Rømming anses for å være an av de viktigste risikofaktorene for dette. Torsk viser seg også å rømme i langt større grad enn andre oppdrettsarter.

I 2022 utgjorde oppdrettstorsk hovedandelen av all rømt fisk i norsk oppdrettsnæring, det til tross for at torsk utgjør en svært liten del av oppdrettsproduksjonen. Fiskarlagets medlemmer frykter i tillegg at antall rømt oppdrettstorsk er betydelig underrapportert.

Oppfiskingsordning

Regelverket slår fast at torskeoppdretterne skal foreta gjenfangst av fisk som er rømt. For torskeoppdrett fungerer denne gjenfangstplikten imidlertid lite godt.

Utfiskingen forsøkes som regel utført av oppdretterne selv, med fartøy som ikke er rigget for garndrift. Ifølge Fiskeridirektoratets statistikk blir kun noen få promille av rømt oppdrettstorsk per nå gjenfanget.

  • Vi fremmet et krav om oppfiskingsordning også i 2023:

Til tross for at gjenfangstplikten omfatter all rømt oppdrettsfisk, også oppdrettstorsk, så omfatter forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk kun utfisking av rømt laksefisk.

Det finnes derfor ingen ordninger som sikrer/motiverer yrkesfiskere til forsvarlig utfisking av rømt oppdrettstorsk per i dag.

Norges Fiskarlag har på dette grunnlaget bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å starte opp arbeidet med å etablere en forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettstorsk.

Etter vår og medlemslagene sin oppfatning, så vil det ikke være miljømessig forsvarlig å legge til rette for ytterligere vekst i torskeoppdrettsnæringen uten at en slik oppfiskingsordning er etablert.

Norges Fiskarlags kontaktperson i saken: Jan Henrik Sandberg, e-post: jan.henrik@fiskarlaget.no.

Nord Fiskarlags kontaktperson i saken: Øyvind Arntzen, e-post: arntzen@fiskarlaget.no.