22.12.2023

-Fornuftig kvotefastsettelse

Vassild for 2024

Leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø vil berømme Fiskeridirektoratet for å ha lyttet til næringsorganisasjonene i synet på vassildkvoten for 2024. Kvoten er nå fastsatt.

Myndighetene har fastsatt kvoten for vassild nord for 62˚N til 10 000 tonn i 2024, og i tillegg kommer bifangster av vassild sør for 62˚N.

Næringen har i flere år vært kritisk til forskernes vurdering av vassildbestanden, og mener at den er på et betydelig høyere nivå og tåler en sterkere beskatning. Historien viser også at dette er en bestand vi årlig har fisket om lag 15 000 tonn av, og Fiskarlaget mener at dette vil være et forsvarlig og bærekraftig uttak.

Rådet fra ICES er på 9 499 tonn for 2024 og 2025 for alle områder, det vil si nord og sør for 62˚N, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.

Norges Fiskarlag stiller seg uforstående til at ICES ikke finner grunnlag for å øke uttaket av vassild. Det er derfor vanskelig å forstå at det ikke skal være bærekraftig å høste mer enn 9.500 tonn av en bestand som estimeres til å være på 400.000 tonn, noe som tilsvarer under 2,5%.

-Bildet som tegnes stemmer svært dårlig med erfaringene fra fiskerne, sier leder Kåre Heggebø i Fiskarlaget.

Han viser til at det de siste årene er rapportert om økende fangst per tauetime i direktefisket etter vassild nord for 62°N, og økende innslag av bifangst av vassild i Nordsjøen. På bakgrunn av dette har vi anbefalt at kvoten for 2024 trygt kan settes til 15 000 tonn.

Kåre Heggebø mener at neste års kvote har imøtekommet næringens krav et godt stykke på vei.

-Og så får vi sette vår lit til at den planlagte metoderevisjonen for vassild i ICES fører til et revidert bestands- og beskatningsnivå som også fiskerne kjenner seg igjen i når kvoterådet for 2025 kommer, påpeker han.

Reguleringer for 2024

Departementet og Fiskeridirektoratet offentliggjør nå for øvrig fortløpende reguleringer for 2024.

Fastsettelser publiseres på siden til regjeringen og under j-meldinger hos direktoratet.