Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.12.2020

Forlenger ferskfiskordningen

Varighet ut året

Fisket på ferskfiskordningen fortsetter ut året. Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote, altså kvotebonus.

– For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, fortsetter vi fisket på ferskfiskordningen. Dermed er vi med på å sikre juletorsken og jobb frem til jul, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra departementet onsdag ettermiddag. 

Ble utvidet

Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november, men ble utvidet til 6. desember, med en bonus på 30 prosent. Nå forlenges ordningen ut året. Bonusen vil være 30 prosent frem til 21. desember, og deretter reduseres til 10 prosent.

–Vi vil se nærmere på ferskfiskordningen for neste år og oppstartsdato når Fiskeridirektoratet har oversendt sitt forslag til reguleringer for 2021, sier Ingebrigtsen.

Det er tidligere vedtatt at overfiske på ordningen skal dekkes av gjenværende kvoter fra levendelagring og trekkes fra den norske torskekvoten i 2021.

Norges Fiskarlags innspill

Landsstyret ga i høst innspill til Fiskeridirektoratet om ferskfiskordningen. Der viste vi blant annet til at Norges Fiskarlaghar pekt på at ferskfiskordningen er overfisket flere år på rad, og for hvert år minsker avsatt kvantum til denne ordningen ved at overfisket trekkes av neste års avsetting.

I tillegg til dette er det en utfordring med å stanse fisket tidlig på høsten, siden ordningens hensikt er å skaffe råstoff til industrien utenfor hovedsesongen. Norges Fiskarlag er av den oppfatning av at myndighetene har flere muligheter for å tilføre ferskfiskordningen kvantum, slik at ferskfiskordningen på denne måten kan fortsatte utover høsten slik at den kan oppfylle sitt formål. 

Det står igjen kvantum avsatt både til kvotebonus i forbindelse med levendelagring, og kvoteavsetningen på 7 000 tonn til rekreasjon, fritids og turistfiske-formål må antas å ha hatt en svakere utnyttelsesgrad i 2020, slik at noe kvantum også kan dekkes inn fra denne «kvotepotten». I tillegg til dette er det også mulig å forskuttere noe kvantum fra 2021-kvantumet tiltenkt ferskfiskordningen, selv om dette ikke er en optimal løsning. 

Myndighetene må forsøke å holde ferskfiskordningen i gang så lenge som mulig utover høsten innenfor gjeldende innblandingsprosent. Behov for reduksjon av innblandingsprosenten må imidlertid sees i forhold til et justert (økt) disponibelt kvantum, utviklingen i forbruk/belastning på ordningen, samt gjenstående tidsperiode av 2020.