Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.10.2019

Forholdet til fiskerinæringa

Høring: Andøya Spaceport

Konsekvensene for fiskerinæringen er både feil beregnet og sterkt undervurdert i de nye planene til Andøya Spaceport. Norges Fiskarlag mener konsekvensutredningen ikke kan brukes som beslutningsgrunnlag slik den foreligger per i dag.

Norges Fiskarlag har, i nært samarbeid med Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Fiskebåt og Andøy Fiskarlag gått grundig inn i saken og gitt høringssvar.

Bakgrunn

Andøya Space Center (ASC) har en rakettoppskytningsbase ved Oksebåsen, og ønsker å anlegge en ny og større oppskytningsbase for satellitter ved Børvågen. Tiltakshaver er ASCs nyopprettede datterselskap – Andøya Spaceport AS. Nærings- og fiskeridepartementet er, som viktigste eier, anmodet om å bidra med 1,3 milliarder kroner i økt egenkapital.

Andøya Spaceport AS legger i konsekvensutredningen opp til at det fra Børvågen skal foregå inntil 30 rakettoppskytninger i året. Størrelsen på rakettene oppgis å være om lag 30m x 2,5m, og oppskytningsvekt vil være opptil 60 tonn.

20191024 Andy satelittbase ASCfoto

Bildetekst:Slik illustrerer ASC selv det nye anlegget. Ill: ASC

Hoveddelen av rakettene (første bærerakett-trinn) vil etter planen falle i havet nordvest for Andøya. Det vil her bli opprettet sikkerhetssoner hvor det blir forbudt for fiskefartøy og andre å oppholde seg. Disse sikkerhetssonene trår i kraft før- og under oppskytningene, og oppgis å strekke seg fra Børvågen og om lag 30 kilometer i nordvestlig retning utenfor Nordmela og Bleik. I tillegg til sikkerhetssonene nær Andøya legges det opp til et stort aktsomhetsområde og nedslagsområde i havområdene vest av Svalbard, der andre bærerakett-trinn etter planen vil falle ned.

Konsekvensene for fiskeriene er foretatt med utgangspunkt i metodikken i Vegdirektoratets håndbok V-712. Ved hjelp av denne er det skjønnsmessig beregnet at aktivitetene generelt ikke vil påvirke fiskeriene negativt.

Fiskarlagets vurdering

Fiske-, gyte- og oppvekstområdene vest av Andøya er utvilsomt svært viktige, både i regional og nasjonal sammenheng. Vi konstaterer at det i konsekvensutredningen ikke legges opp til at disse svært viktige fiskefeltene skal ryddes for utbrukte raketter. Samtidig forutsettes det i konsekvensutredningen at aktivitetene ikke vil føre til funksjonstap eller arealforringelse på fiskefeltene. Etter vårt syn er dette en feilslutning.

Hver bærerakett som lander i sjøen utenfor Andøya oppgis å være «på størrelse med et lite vogntog» (om lag 20 meter lang og om lag 2,5 m i diameter). Hvis ikke disse fortløpende fjernes fra sjøbunnen vil de fungere som hefter for fiskeredskap, og bidra til forsøpling, spøkelsesfiske og økonomiske tap. Der det foregår tråling kan dette i tillegg medføre en trussel overfor liv- og helse. Det er mange eksempler på alvorlige ulykker som følge av fastkjøring av fiskeredskap i slike hefter. Dersom de bærerakettene fragmenteres i luften, evt. når de treffer havoverflaten, vil effekten på miljøet og fiskeriene kunne bli enda større.

Det vises til at andre bærerakett-trinn, som er betydelig mindre, antas å lande i Nordishavet ved Svalbard. Også disse kan føre til problemer som vist til ovenfor. Konsekvensutredningen sier lite konkret om risiko og restriksjoner for fiskefartøy som ferdes i dette nedslagsområdet.

Vi konstaterer at kostnader, restriksjoner og ulemper for fiskerne ikke er beregnet i konsekvensutredningen. Dette er kun skjønnsmessig anslått. Positive ringvirkninger av fiskerinæringen på Andøy og Vesterålen vektlegges heller ikke. Etter Fiskarlagets oppfatning er det uheldig at arbeidsplasser og ringvirkninger av etablerte fiskerier og nye næringer ikke vurdert på likeverdig grunnlag i konsekvensutredningen.

Avbøtende tiltak

Fiskarlaget går på dette tidspunktet ikke imot etablering av en ny rakettoppskytingsbase ved Børvågen. Imidlertid mener Fiskarlaget at det må la seg gjøre å etablere en akseptabel sameksistens mellom aktivitetene til den planlagte rakettbasen og de viktige fiskeriene vest av Andøya og ellers. Denne situasjonen kunne sannsynligvis vært annerledes dersom en hadde innledet dialog på et tidligere tidspunkt i prosessen.

Norges Fiskarlag foreslår i høringsuttalelsen, som nylig er sendt Andøy kommune, en rekke tiltak for god sameksistens. Det anmodes også om et møte med Andøy kommune, Andøya Spaceport AS og Nærings- og fiskeridepartementet. Dette for å diskutere hvordan også fiskerinæringen kan bli ivaretatt i forbindelse med etablering av en eventuell ny rakettoppskytingsbase på Andøya.

Norges Fiskarlags uttalelse i saken ligger vedlagt under

  • Kontaktperson: Jan Henrik Sandberg, 976 82 469