Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.01.2019

– For dårlig grep!

Nordland om lusemidler

– Det er positivt at Næings- og fiskeridepartementet har tatt tak i denne saken, men resultatet er alt for dårlig, sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen om de nye reglene for dumping av lusemidler.

Nordland Fylkes Fiskarlag uttaler følgende i en pressmelding om saken:

Næings- og fiskeridepartementet fastsatte torsdag en ny bestemmelse for dumping av lusemidler fra oppdrettsnæingen. Bestemmelsen innebæer at det ikke er tillatt å bruke bademidler, som hydrogenperoksid i anlegg som ligger i reke- eller gytefelt eller næmere enn 500 meter fra slike områder. I slike anlegg kan badebehandling kun benyttes når den utføres i brønnbåt og deretter skal vannet fraktes bort fra anlegget.

Jonassen mener den nye bestemmelsen ikke ivaretar føre-var hensyn selv om fiskeriministeren i sin presentasjon påstår at han gjør det.

– 500 meter avstand er alt for lite i denne sammenhengen når en har klare indikasjoner på at hydrogenperoksid og andre lusemidler, sælig i kombinasjon er ekstremt giftig for reker og andre krepsdyr.

Det påpekes fra Fiskarlaget at badebehandling med hydrogenperoksid også benyttes mot AGD som er en gjellesykdom hos laks forårsaket av amøber. Slik behandling er ikke omfattet av forskriften som bare omfatter lakselus.

– Selv om badebehandling mot AGD ikke forekommer ofte her i nord så er det etter min mening en stor svakhet at ikke denne også blir regulert og dermed tatt med i forskriften. Det er lusemiddelet som er utfordringen og ikke hva det brukes mot, sier Steinar Jonassen.

Den nye bestemmelsen vil ikke forhindre at det kan dumpes vann som inneholder lusemidler på gytefeltene i Lofoten. Dette fordi de ikke er registrert som gytefelt i Fiskeridirektoratets kartdatabase, men som gyteområde.

– Det er mer enn merkelig at ikke departementet har fulgt opp vår uttalelse om dette slik at en også kunne ha fått med i forskriften at også de registrerte gyteområdene må vernes mot dumping av lusemidler, sier Steinar Jonassen.

– Nordland Fylkes Fiskarlag ba i høringsrunden om at et forbud mot dumping måtte omfatte både gyteområder og gytefelt, men dessverre har vi ikke blitt hørt på det, sier Jonassen.

Han legger til at departementet tidlig i høringen blandet disse begrepene, men etter hvert rettet opp i det. Likevel har det væt vist liten vilje til å endre på det som først kom ut. Det hadde væt veldig enkelt å ta med begge begrepene i forskriften, men beklageligvis var det ikke vilje til det og dermed kan en risikere dumping av lusevann i gyteområder noe som vil væe svæt uheldig, avslutter daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.