Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.05.2019

Fiskernes Ulykkeskasse

Møte i Trondheim

Samarbeidsutvalget for Fiskernes Ulykkeskasse har onsdag møte i Trondheim. – Det viktigste med å synliggjøre dette møtet er å minne fiskerne om at vi finnes og hva vi kan bidra med, sier forretningsfører Knut Eriksen.

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) ble opprettet i 1954 og eies av salgslagene i Norge. I styret sitter det representanter for salgslagene i tillegg til en representant fra Norges Fiskarlag og en representant fra Norsk Sjømannsforbund.

Det høyeste organet i FU er Samarbeidsutvalget som kommer sammen hvert andre år og skal behandle saker i henhold til vedtektene.

Kassens formål er å yte stønad og støtte til yrkesfiskere både av forebyggende karakter og ved ulykkeshendelser.

Knut Eriksen opplyser at hendelser som oppfyller vilkårene (se nedenfor) må meldes så fort som mulig og innen fem år og at ordningen gjelder både i forbindelse med utøvelse av fiske og i fritid. Økonomiske støtte fra Fiskernes Ulykkeskasse er en engangsstøtte.

FU gir støtte til følgende formål:

 • Ulykkesskade, eller ved ulykkesdød til etterlatte etter yrkesfiskere
 • Støtte ved naturlig død til etterlatte med store forsørgelsesbyrder og en særs vanskelig økonomisk situasjon
 • Støtte til kjøp av hjertestarter
 • Støtte til gjennomføring av førstehjelpskurs

For å kunne få støtte fra Fiskernes Ulykkeskasse må en fisker ha deltatt i fiskerier som omfattes av de nåværende seks salgslagene i ervervsmessig fiske. Det vil i denne forbindelse si fiskere som står i fiskarmanntallet eller fyller vilkårene for å stå i manntallet.

Styret i FU har følgende sammensetning:

 • Leder Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
 • Otto Benjaminson, Norges Sildesalgslag
 • Kjell Bjørnar Bakken, Norges Råfisklag
 • Arne Ringstad, Norsk Sjømannsforbund

Samarbeidsutvalget:

 • Astrid Dale, Norges Sildesalgslag
 • Egil Berge, Norges Råfisklag
 • Jon Ole Løvold, Norsk Sjømannsforbund
 • Jan Birger Jørgensen, Norges Fiskarlag