14.03.2024

Fiskerne er ingen trussel!

Fiskarlagets kommentar

-Fiskerikriminalitet er et problem både for samfunnet og næringen selv, ikke minst for den store majoriteten av fiskere og næringsaktører som følger regelverket. Det må slås hardt ned på alvorlige regelbrudd, skriver Fiskarlagets ledelse i en respons til politiets trusselvurdering.

Som et sikkert vårtegn har politiet kommet med en ny trusselvurdering, og igjen kan vi lese at det i fiskerinæringen forekommer «omfattende fiskerikriminalitet». Over noen få avsnitt tegnes det et trusselbilde som gjør det vanskelig å skille mellom hva som er risikofaktorer og hva som faktisk er situasjonen.

Når politiet uten forbehold skriver at «enkelte markedsledende aktører har innlemmet fiskerikriminalitet som en del av virksomheten», så er det både skremmende og sterkt. Samtidig melder det seg en umiddelbar fortvilelse og forargelse. Hvis dette er realiteten – hvorfor klarer vi ikke å gjøre noe med det?

Norges Fiskarlag har dialog med både Økokrim, Fiskeridirektoratet og andre kontrollmyndigheter. Vi får tydelige forsikringer om at trusselvurderinger og risikovurderinger ikke er ment for å mistenkeliggjøre en hel næring. Vi får også bekreftet at de fleste i bransjen driver lovlydig. Det er likevel ikke til å komme forbi at mange i næringen opplever det som belastende når trusselvurderingene går sin gang i media.

Vi skal også være de første til å erkjenne at politiet også peker på noen høyst reelle utfordringer i sin trusselvurdering. Vi vet at transaksjonen mellom fisker og fiskekjøper er et risikopunkt, og det er derfor vi stadig gjentar at ressurskontrollen må rettes inn mot kaikanten.

Vi vet også at det foregår svart omsetning til privatkunder og restauranter. Her er nok dessverre realiteten den at kundene ofte ikke er klar over at de bryter regelverket når de handler «lokalt». Vi har flere omfattende saker som bekrefter smugling og svart omsetning av kongekrabbe. Det har også blitt pekt på utfordringer i enkeltselskap knyttet til snøkrabbefisket.

Gjennom vår advokatbistand til våre medlemmer kjenner vi også godt til en rekke enkeltsaker hvor regelverket objektivt sett kan være overtrådt, men hvor vi mener at fisker ikke har vært uaktsom. Det er også saker der en anmeldelse enten henlegges eller fører til frifinnelse fordi det enten ikke forelå objektiv overtredelse av regelverket eller det ikke forelå uaktsomhet. Likevel teller nok også slike saker med i statistikken, selv om de ligger langt unna bevisste regelbrudd med profittmotiv.

Spørsmålet er om vi klarer å komme oss videre gjennom trusselvurderinger skrevet med stadig bredere pensel, eller om vi heller må tenke nytt om både regelverket og ressurskontrollen.

Norges Fiskarlag har i mange år bedt myndighetene om en gjennomgang av fiskernes rettssikkerhet, men registrerer at slik gjennomgang foreløpig ikke er på agendaen.

Fiskerikriminalitet er et problem både for samfunnet og næringen selv – ikke minst den store majoriteten av fiskere og næringsaktører som følger regelverket. Det er viktig at myndighetene og næringen selv jobber med forebygging, og det må slås hardt ned på alvorlige regelbrudd.

Norges Fiskarlag vil fortsette dialogen med politiet og norske myndigheter. Det er avgjørende at vi har en felles virkelighetsforståelse.

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag

Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag