Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.01.2023

Fiskerihavnene igjen statlig

Med virkning fra 1. januar

Det statlige ansvaret for fiskerihavner er fra 1. januar 2023 gjeninnført langs hele kysten. I statens ansvar inngår også utdypning og merking av farvann inn til havn. Fiskarlaget er fornøyd med regjeringens grep.

Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet signert avtaler om tilbakeføring av fiskerihavneanlegg med alle fylkeskommuner som overtok dette ansvaret i 2020.

Kystverket får ansvar for statlige fiskerihavneanlegg som moloer og kaifronter langs hele kysten. I statens ansvar inngår også utdypning og merking av farvann inn til havn.

– Regjeringen ønsker å ruste opp havner og farleder, for å ivareta næringslivets behov og for å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene er et viktig steg i riktig retning. Nå ønsker vi å kunne realisere nye fiskerihavneprosjekter så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra departementet.

Som en del av regionreformen, ønsket den forrige regjeringen å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Det var imidlertid bare fylkene fra Vestland og sørover som gikk med på dette, og ansvaret for fiskerihavnene har siden den gang vært uavklart og delt. Konsekvensen av dette er at det ikke har vært planlagt nye fiskerihavneprosjekter siden 2018.

– Usikkerheten rundt ansvaret for fiskerihavnene har ført til at investeringer i viktige fiskerihavneprosjekter langs kysten har stoppet opp. Dette har vi nå ryddet opp i, sier Skjæran.

Regionreformen medførte at Kystverkets fiskerihavneanlegg i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken ble overført til nevnte fylkeskommuner etter avtale med virkning fra 1. januar 2020.

Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark gikk ikke med på avtale på de betingelsene som gjaldt for dette. Gjeninnføring av det statlige ansvaret for fiskerihavner vil omfatte 140 anlegg, og om lag 85 prosent av disse ligger i næringsaktive fiskerihavner.

Norges Fiskarlag har i den omtalte prosessen vært klar på at fiskerihavnene må ligge under næringens eget departement.

At ansvaret for fiskerihavner måtte føres tilbake til NFD med fiskeri- og havministeren som ansvarlig statsråd var en av sakene som sto på leder Kåre Heggebøs liste i det første møtet han som nyvalgt leder hadde med statsministeren høsten 2021.

– Vi er fornøyd med grepet som nå er gjort. Dette sikrer overordnet og dermed en mest mulig helhetlig og lik forvaltning av fiskerihavnene, noe som har vært viktig for vår næring å få frem, sier han.