08.12.2023

Fiskeriavtale på plass

Med EU og Storbritannia

Norge, EU og Storbritannia har i dag undertegnet en trepartsavtale om kvotefastsettelse og forvaltning av fellesbestandene i Nordsjøen.

Fredag har det altså blitt avklart at fiskeriavtaler både mellom EU og Norge (se omtale i egen sak) og avtalen som omtales her, mellom Norge, EU og Storbritannia.

Forhandlingene startet i november, og har gått over tre runder. Fiskarlaget er en av aktørene som har deltatt i den norske delegasjonen.

I en pressemelding fra departementet påpekes det at partene har brukt mye tid på å drøfte og komme til enighet om forvaltningen av torsk og nordsjøsild.

-Det er gledelig at vi er i mål med forhandlingene med EU og Storbritannia. Dette innebærer at vi er enige om kvoter for viktige bestander vi forvalter sammen i Nordsjøen. Dette er avgjørende for en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

-Fra Fiskarlagets side så er vi svært fornøyd med disse avtalene er på plass før årsskiftet og at avtalene i all hovedsak gir fiskemuligheter til norske fartøy som i all hovedsak viderefører det mønstret vi har hatt de siste årene, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

Det er fremdeles samtaler mellom Norge og Storbritannia om en tosidig avtale. Det er et håp om at denne avtalen kan komme på plass før jul.

Om trepartsavtalen

Torsk: Partene har vedtatt en totalkvote for 2024 på 31 301 tonn, som er en økning på 15 prosent sammenlignet med kvoten for 2023. Denne kvoten omfatter torsk vest for Skottland. Kvoten som er avsatt til Nordsjøen er 24 900 tonn. Norsk kvote er 4 233 tonn.

Det vitenskapelige rådgivningsorganet ICES presenterte i høst et kvoteråd for torsk som delte bestanden i Nordsjøen opp i 3 underbestander. I tillegg inkluderte kvoterådet torsk i området vest for Skottland, som tidligere har blitt forvaltet separat. Endringene har komplisert kvotefastsettelsen, og det er behov for å se nærmere på hvordan dette skal gjøres i fremtiden. Metoden for kvotefastsettelsen for torsk for 2024 er derfor midlertidig.

Partene er også enige om å videreføre stenging av gytefeltene for torsk i 2024. Stengingene finner sted i første kvartal. Norge vil, som tidligere år, vurdere å stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere på året.

Nordsjøsild: Partene har for 2024 vedtatt kvoter for nordsjøsild som samlet er 532 166 tonn. Dette er en økning på 28,3 prosent sammenlignet med 2023. Den norske kvoten er 147 994 tonn.

Øvrige bestander: ICES har anbefalt økte kvoter for sei og hyse for 2024.

For sei har partene vedtatt en totalkvote for 2024 på 73 815 tonn, som er en økning på 25 prosent. Norsk kvote er 34 776 tonn.

For hyse har partene vedtatt en totalkvote for 2024 på 101 420 tonn, som er en økning på 17,8 prosent. Den norske kvoten er 23 327 tonn.

Les avtalen (pfd)