08.11.2023

Fiskeflåtens samfunnskontrakt

Landsmøtesak 6

Landsmøtet uttaler at næringen må ha forutsigbare og langsiktige rammebetingelser for å kunne levere i tråd med samfunnskontrakten. Stabilitet i ressursfordelingen er en grunnleggende forutsetning for fiskerinæringen, og det må ikke skapes tvil om de fordelingsnøklene som har blitt lagt til grunn.

Temaet ble belyst med en debatt for å peke på næringens forpliktelse og forventninger.

Norsk fiskerinæring er svært viktig for Norge, og næringen skaper aktivitet og sysselsetting, og bidrar til store eksportinntekter.

Samfunnets krav og forventninger til fiskeflåten og norske fiskere, ble diskutert av Janita Arhaug, Tomas Sagen, Guri Hjallen Eriksen og Christian Halstensen.

De fire er henholdsvis daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag, landsstyremedlem og fisker/medlem i Norges Fiskarlag, forsker ved SALT og leder i Fiskebåt.

Et tungt innspill i samtalen var behovet i næringen for forutsigbarhet og avklarte rammebetingelser som gjør det mulig å realisere målene for næringen.

Landsmøtet gjorde følgende vedtak:

  1. «Landsmøtet mener at fiskeflåtens samfunnskontrakt er en kombinasjon av de krav og forventninger som stilles til fiskerne, og de rammevilkårene næringen må ha for å realisere målene. Samfunnskontrakten har to parter, og den utvikles i takt med samfunnet fiskerinæringen er en viktig del av.
  2. Landsmøtet slår fast at den norske fiskeflåten har levert på sin del av samfunnskontrakten, og at det direkte og indirekte bidraget i form av matproduksjon, arbeidsplasser, investeringer, bosetting og eksportinntekter er betydelig.
  3. Landsmøtet viser til at fiskerne er opptatt av å bidra i sine lokalsamfunn, og at fiskerinæringen bærer et stort samfunnsansvar.
  4. Landsmøtet anerkjenner at det kan være ulike forventninger til hva fiskeflåten skal levere, og at fiskerinæringen og fiskernes organisasjoner må bli enda flinkere til å vise fram næringens bidrag.
  5. Landsmøtet understreker at næringen må ha forutsigbare og langsiktige rammebetingelser for å kunne levere i tråd med samfunnskontrakten. Stabilitet i ressursfordelingen er en grunnleggende forutsetning for fiskerinæringen, og det må ikke skapes tvil om de fordelingsnøklene som har blitt lagt til grunn.
  6. Fiskeflåten må ha tilgang på fiskeområder for å kunne levere på samfunnskontrakten. Det er derfor avgjørende at fiskeområder og gyte- og oppvekstområder skjermes for annen aktivitet, og forbeholdes fiskeri.
  7. Like konkurransevilkår og etterlevelse av regelverket er en viktig del av samfunnskontrakten. Landsmøtet understreker at det må slås hardt ned på alvorlig fiskerikriminalitet. Det er avgjørende at fiskerne involveres i utviklingen av nytt regelverk for å sikre at tiltak er tilpasset arbeidsforholdene på sjøen.»

I alt fire kamera er satt opp bak i salen for å gi deltagerne i møtet og de som følger landsmøtet via Fiskarlagets nett-TV en så god opplevelse som mulig.