Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.05.2015

Fiskarlagets syn på oppdrettsvekst

Avklarer om havbruksmeldingen

Fiskarlaget har kommunisert klart og utvetydig til alle involverte parter i saken om havbruksmeldingen. Vi har ikke sovet i timen.

FiskeribladetFiskaren skrev i forrige uke at Fiskarlaget ikke var til stede på høringen av den nye havbruksmeldingen i Stortingets næringskomite. Det ble også hevdet at «fiskarlagslederne har sovet i timen. Det siste er heldigvis langt fra riktig.

Norges Fiskarlag ønsker i utgangspunktet en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, også med havbruksnæringen. Samtidig har Fiskarlaget stilt krav om at oppdrett ikke må bygges opp på bekostning av hav- og fjordmiljø, ville bestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere. Etter vår oppfatning har disse forutsetningene ikke blitt fulgt opp godt nok.

Den aktuelle stortingsmeldingen omhandler i hovedsak ulike tekniske forvaltningsmodeller for regulering av oppdrettsvolumet. Dette er i utgangspunktet ikke en veldig sentral sak for fiskerinæringen.

Imidlertid påvirker driftsmåte og oppdrettsvolum også bestander av reke, krabbe, torsk, sei og andre arter, og dermed også fiskeriene. Nettopp derfor har Fiskarlaget i denne saken sendt en grundig og velbegrunnet høringsuttalelse til departementet. Hovedkonklusjonen i Fiskarlagets høringssvar er at slik næringen drives i dag, så er det ikke rom for noen videre økning av oppdrettsvolumet. I tillegg mener Fiskarlaget fortsatt at såkalte flubenzuroner (kitinhemmere), som brukes mot lakselus, snarest må tas ut av bruk. Dette ikke minst fordi ny forskning fra viser at disse stoffene er enda mer skadelige for marine krepsdyr enn antatt. Det må også bli sikkerhet for at utslipp av hydrogenperoksid ikke påvirker viktige rekefelt.

I meldingen slår regjeringen fast at miljømessig bærekraft skal være den viktigste forutsetningen for å regulere videre vekst. Det er positivt, men vi konstaterer samtidig at regjeringen har valgt å la være å inkludere hensynet til ville marine arter i forståelsen av «miljømessig bærekraft».Oppdrettsnæringens forhold til ville bestander av fisk og krepsdyr må derfor snarest følge opp på annen måte. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt uttrykk for at Fiskarlaget vil bli invitert til et eget møte for å diskutere denne tematikken.

Både Fiskarlaget og enkeltfiskere har jobbet med de overnevnte problemstillingene i lang tid. Inntil nå har dette bidratt til en noe strengere praktisering av utslipp av legemidler og kjemikalier som brukes mot lakselus, noe som fortsatt ikke er tilstrekkelig. For øvrig kan det nevnes at Fiskarlaget også har vært blant initiativtakerne til flere forskningsprosjekt, som skal gi økt kunnskap om hvordan oppdrett kan påvirke ville marine arter og fiskerier.

Fiskarlaget har over tid vært tydelige på ulike aspekter ved denne saken, noe vi tydelig fikk frem i vårt høringssvar. Dette har vi også tydeliggjort ytterligere overfor medlemmene av næringskomiteen gjennom et eget brev.

I de tre vedlagte dokumentene kan du lese mer om Fiskarlagets arbeid med saksområdet:

Melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett – Høring….pdf

Kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 – Høringsuttalelse fra….pdf

Effekter av lusemidler på marine arter – Vedtak i Norges Fiskarlags land….pdf