04.04.2024

Fisk er også mat

Selvforsynings-høring

Norges Fiskarlag støtter regjeringens ambisjoner om økt matsikkerhet og beredskap, men det overrasker oss imidlertid at når regjeringen behandler et så viktig tema som sjølforsyning av mat, så nevnes knapt nok sjømaten.

Norges Fiskarlag deltok sammen med flere sjømataktører da Næringskomiteen torsdag holdt høring om:

Meld. St. 11 (2023-2024) – Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen representerte Norges Fiskarlag i høringen, og han var tydelig om hvor svakt avtrykk fisk og fiskeri har i regjeringens selvforsyningsbevissthet.

Han påpekte at meldingen har et hovedfokus på strategi om økt selvforsyning som primært rettet fokus mot norske jordbruksvarer.

– Fisk er også mat, og matpolitikken må derfor ivareta både sjømatnæringen og jordbruksnæringen, slo han fast.

Jørgensen viste til at Norge er Europas største fiskerinasjon at våre fartøy tar på land rundt 2,5 millioner tonn fisk hvert år.

I tillegg kommer produksjonen fra havbruksnæringen, hvor volumet har vært økende, og nå er rundt 1,5 millioner tonn, hovedsakelig laks.

Norge eksporterer rundt 95 prosent av sjømaten vår. I 2023 ble det totalt eksportert 2,8 millioner tonn sjømat. Det tilsvarer 39 millioner sjømatmåltider hver eneste dag.

Jan Birger Jørgensen viste også til at stortingsmeldingen berører handelspolitiske spørsmål som et ledd i landbruksnæringens rolle som økt matleverandør og bidrag til sjølforsyning i krisesituasjoner.

– Det er avgjørende at virkemidlene som tas i bruk ikke hemmer sjømatnæringen. Norges Fiskarlag vil i denne sammenheng vise til det bærende prinsipp i norsk handelspolitikk om at de defensive og de offensive interessene skal balanseres. Fiskarlaget forventer derfor at Stortinget sørger for å vektlegge sjømatinteressene like tungt som jordbruksinteressene i handelspolitikken framover, sa han i sin dialog med Næringskomiteen.

Til slutt la han også vekt på at Fiskarlaget har en klar forventning om at sjømatnæringen og sjømatens rolle som beredskapspotensial må sikres en langt grundigere behandling og vektlegging når regjeringen skal følge opp rapportene fra Riksrevisjonen og Totalberedskapskommisjonen om matsikkerhets- og beredskapssituasjonen i Norge.