Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2013

Feil avgiftsgrunnlag

Innspill til statsbudsjettet

Norges Fiskarlag mener det er lagt feil grunnlag inn i beregningene av produktavgiften som legges på føstehåndsomsetningen av fisk. Avgiften er i forslaget til statsbudsjett foreslått økt fra 3 til 3,6%. Fiskarlaget tilrår at avgiften i 2014 settes på maksimalt 3,2%.

Norges Fiskarlag tar opp saken i et brev som er sendt Finansdepartementet og Stortingets Finanskomite, samt at det er sendt kopi til Fiskeri- og kystdepartementet og Stortingets næringskomite.

Saksbehandler økonomisjef Erling Holmeset jr sier Fiskarlaget i brevet viser vi til kjente tall og bruker dagens priser som utgangspunkt for vår kalkyle av neste års omsetning. Da kommer vi frem til helt andre tall enn det departementet har lagt til grunn. Dette mener vi det er et viktig innspill å få oversendt slik at den nye regjeringen får tatt dette med i sitt grunnlag for å bearbeide regjeringen Stoltenbergs fremlagte forslag, påpeker Holmeset.

Les Fiskarlagets brev her:

« Statsbudsjettet 2014 – feil grunnlag for å øke produktavgiften på føstehåndsomsetning av fisk

Det vises til Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2014 (2013-2014) kap. 5700, post 71, Produktavgiften på føstehåndsomsetning av fisk, lagt fra av den forrige regjeringen.

Stoltenberg-regjeringen foreslår å øke produktavgiften fra 3 pst. til 3,6 pst. fra 2014. Forslaget er basert på en tilrådning fra Fiskeri- og kystdepartementet til Finansdepartementet av 2. august 2013. Det går fram av proposisjonen at tilrådningen er basert på anslag for føstehåndsverdien og pensjonsgivende inntekt samt forventede utgifter til arbeidsledighetstrygd og sykepenger i 2014.

Økningen skyldes forventninger om lavere verdi på føstehåndsomsetningen til neste år, samt at utbetalinger til dagpenger og sykepenger er forventet å øke forholdsvis mye. I tabell 5.1 i proposisjonen angis prognosene som ligger til grunn for fastsetting av nivået på produktavgiften for 2014.

Norges Fiskarlag mener at prognosen for føstehåndsomsetningen for 2014, beregnet av Fiskeri- og kystdepartementet i sommer, med dagens opplysninger om kvoter og markedsforhold, fremstår som svært usannsynlig.

Fiskarlaget registrerer at prognosen for føstehåndsomsetningen for 2014 er utarbeidet fø kvotetilrådninger fra ICES forelå på viktige fiskebestander, og fø kvoteavtalen mellom Russland og Norge var inngått.

I beregningene for produktavgiften har regjeringen (Fiskeri- og kystdepartementet) en prognose på føstehåndsverdi på 11, 2 mrd. kroner for 2014, en nedgang på om lag 9 % sammenlignet med prognosen for 2013.

Norges Fiskarlag mener at en mer realistisk føstehåndsverdi for 2014 vil ligge over 12,6 mrd. kroner. Det vil si over 1,4 mrd. kroner høyere enn Stoltenberg-regjeringens prognose.

I en prognose på 12,6 mrd. kroner, har Fiskarlaget lagt til grunn inngåtte kvoteavtaler for 2014, realistiske kvoter basert på siste kvoteråd fra ICES, samt at gjennomsnittlig føstehåndspriser for 2014 blir lik realiserte føstehåndspriser per utgangen av september 2013. Fiskarlaget mener imidlertid at det er sannsynlig at føstehåndsprisene for 2014 vil bli noe høyere enn i 2013, dels på grunn av en bedre etterspøsels-utvikling i markedene og dels på grunn av en gunstig kronekursutvikling.

Norges Fiskarlag mener ut fra ovennevnte at det kan være grunnlag for å øke produktavgiften, men til maksimalt 3.2 pst..

Norges Fiskarlag vil be om at regjeringen oppdaterer grunnlaget for forslag om produktavgift for 2014, slik at nivået på produktavgiften for 2014 bli fastsatt mer korrekt basert på realistiske prognoser.»