Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.07.2022

Etterlyser analyse

Pilotområde Oslofjord

Norges Fiskarlag mener det er behov for en analyse av de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene ovenfor fiskerinæringen knyttet til forslagene om verv av områder i Skagerrak-Oslofjorden.

I Havforskningsinstituttets rapport «Kunnskapsstøtte fra Havforskningsinstituttet til planlegging av pilotprosjekt for naturmangfold og økt biologisk produksjon i Skagerrak-Oslofjorden» anbefales det at store verneområder gis totalt fiskeforbud, og at områdene plasseres der tråling foregår i dag.

Havforskningsinstituttet peker på kunnskap fra en forskningsartikkel som har vurdert effekten av 40 verneområder globalt, hvor de fleste ligger rundt ekvator og flere er i farvann med få- eller ingen andre fiskerireguleringer. Havforskningsinstituttet har for øvrig ikke oppgitt kunnskapsgrunnlag for verneomfanget i etablerte trålfelt.

Rapporten slår fast at den ikke har vurdert de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. Norges Fiskarlag påpeker i vår respons på de foreslåtte tiltakene at det helt klart er behov for en analyse av de økonomiske konsekvensene for fiskerinæringen. 

-En slik analyse vil danne det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for at næring, forvaltning og forskning i fellesskap skal kunne finne de beste løsningene for at Oslofjorden og resten av Skagerrak skal være en levende og frisk fjord med et bærekraftig fiskeri, påpeker vi. 

Forundret over forslaget

Forslaget om vern kommer uten at det er vurdert hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser de foreslåtte tiltakene får for næringen. Verneområdene er også betydelig større enn det som har blitt forespeilet tidligere. 

-Dette er ytterst merkverdig, mener lederen i Fiskarlaget Kåre Heggebø, som denne uka var i møte med svært mange av de fiskerne som vil bli berørt av et slikt omfattende forlag – på Hvaler.

Du kan lese mer fra det møtet i denne lenken

Bakgrunn

Den omtalte rapporten (over) er utarbeidet som et svar på Fiskeridirektoratets bestilling til HI, hvor de i april i år ba om avklaring på følgende tre temaer: 

1) Hvilke områder som egentlig kan tenkes å tilfredsstille Havforskningsinstituttets krav til områdenes kvaliteter og størrelse 

2) Hvilke restriksjoner på fiske som Havforskningsinstituttet mener er nødvendig for å skape grunnlag for kunnskapsproduksjonen. 

3) Begrunnede anslag over hva kunnskapsproduksjonen vil koste fordelt over den perioden som trengs til å utføre arbeidet 

Allerede eksisterende tiltak I vår tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet viser vi til at det som et ledd i å bedre den økologiske tilstanden i Oslofjorden allerede er igangsatt flere tiltak, hvor flere av dem er rettet mot fritidsfiske og fiskerinæringa i Oslofjorden. 

Blant annet er det opprettet et forbud mot å fiske torsk, forbud mot garnfiske, fiskeforbud i gytefelt og oppvekstområder samt påbud om sorteringsrist i reketrålfisket.

Det er også opprettet en pilot i Tvedestrand med totalt fiskeforbud, og det er etablert store referanseområder med forbud mot bunntrål i Ytre Hvaler Nasjonalpark og Rauerfjorden. 

I tillegg er det forbud mot å fiske med trål i områder grunnere enn 60 meter i hele Skagerrak.Norges Fiskarlag ser med bekymring på at det foreslås nye tiltak gjennom nye pilotområder, før de allerede igangsatte tiltakene er evaluert. Særlig med tanke på at de foreslåtte tiltakene kan føre til en sterk svekkelse av fiskerinæringen. 

Behov for vurdering av konsekvenser

Norges Fiskarlag påpeker at vi ser med bekymring på at et såpass stort areal fratas fiskerne. Et slikt forbud vil medføre økt fiskepress og slitasje på gjenværende felt. Det er også trolig at tiltaket vil føre til økte kostnader til drivstoff gjennom økt innsats for å utforske nye- og mindre lønnsomme fiskefelt.  

Rapporten slår fast at den ikke har vurdert effektene på fiskeriene, hverken nærings- eller fritidsfiske. Dette er altså en rapport som foreslår inngripende tiltak uten å vurdere hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for næringa.  

Norges Fiskarlag er overrasket over at de økonomiske konsekvensene dette vil ha på fiskerinæringen ikke har blitt vurdert, særlig med tanke på at Stortingsmelding nr. 29 2020-2021, Heilskapeleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur slår fast at de økonomiske konsekvensene skal analyseres etter hvert som tiltakene konkretiseres. 

Kommer med forslag

Vi mener det er behov for å gjøre en grundig analyse av hvilke konsekvenser et så omfattende trålforbud vil ha å si for fiskeflåten. Vi forutsetter at prinsippene i utredningsinstruksen legges til grunn, og at fagmiljøet med best kompetanse blir valgt til å utføre analysen. 

Vi foreslår at analysen minimum inkluderer disse temaene: 

-Økt fisketrykk på gjenværende felt vil gjøre fiskeriet mindre lønnsomt for alle fartøy. Analysen kan ikke kun vurdere hvilken verdi områdene utgjør, men andre ekstrakostnader må også inkluderes.

-Forbudet kan føre til at fiskeflåten begynner å benytte seg av andre fiskemottak enn de i Oslofjorden. Analysen bør derfor også inkludere ringvirkninger i verdikjeden.

-Oslofjorden er påvirket av en rekke kilder, og det er mange pågående tiltak i fjorden med mål om å bedre den økologiske tilstanden gjennom blant annet Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Analysen bør vurdere hvordan en kan skille mellom pilotprosjektets effekter og effekter av andre tiltak som er igangsatt i området.  

-Analysen bør inkludere en vurdering av nullalternativet, altså ikke sette i gang flere tiltak nå, men vente til en har evaluert de tiltakene som er pågående først.

-Analysen bør inkludere et forslag til kompensasjonsløsninger for de berørte fiskerne, eksempelvis i form av økonomisk kompensasjon eller i form av midler til omstilling. 

Stortinget peker retning

 I vårt brev til departementet påpeker vi også merknadene Energi- og miljøkomiteen hadde til Stortingsmelding nr. 29 2020-2021, Heilskapeleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur, som vi mener er av betydning for hvordan arbeidet bør legges opp (Innst. 557 S (2020–2021)). 

Vi viser til at flertallet i komiteen påpekte at fiskeriene står i en særstilling ved at de er helt avhengige av en bærekraftig forvaltning av havressursene, og at det derfor er særlig viktig at næringa bidrar med sin kunnskap i utviklingen av de beste løsningene og forvaltningstiltakene for et bærekraftig høstingsbasert fiske.

Et godt samarbeid mellom fiskeriene, forvaltningen og forskning må legges til grunn i arbeidet med marine verneplaner.

Fiskere som onsdag deltok i møtet mellom Fiskarlagsmedlemmer fra både øst- og vestsiden av Oslofjorden – og Fiskarlagets ledelse i Utgårdskilen på Hvaler. Noe av bekymringen til fiskerne ligger i hva det ovenfor nevnte innspillet fra HI kan få og si for fiskernes fremtid.