02.02.2024

-Et umodent forslag

Høring: GoliatVIND

GoliatVIND er det minst arealeffektive utbyggingsforslaget for vindkraft til havs, som Norges Fiskarlag noen gang har hatt til behandling. Anlegget er planlagt i gytevandringsruten for lodde. Både plassering og størrelse er problematisk mener vi.

Energidepartementet har nettopp hatt GoliatVIND på høring. Dette er et privat forslag om utbygging av et vindkraftverk utenfor kysten av Vest-Finnmark.

Norges Fiskarlag har som grunnholdning å være positivt innstilt til andre næringer. Det gjelder i utgangspunktet også for vindkraft. Vår forutsetning er at det først må dokumenteres at anleggene ikke vil kunne ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder, gytevandring og rekruttering i viktige bestander, eller for fiskernes driftsgrunnlag. Dette er noe sentrale vindkraftorganisasjoner og myndighetene også støtter opp om. Det er derfor problematisk for oss at det ikke legges opp til at det skal innhentes ny nødvendig kunnskap, før konsesjonssøknaden behandles.

Kunnskap MÅ inn

Det har lenge vært kjent at blant annet støy fra vindturbiner kan påvirke vandring og gyting for viktige bestander. Dette kan også gjelde for lodde, torsk og sild. Imidlertid har vi fortsatt ikke konkret kunnskap om dette. GoliatVIND vil etter planen strekke seg over en sammenhengende strekning på 12 -13 km, midt inne i et viktig gytevandringsområde for lodde.

Torsk og andre arter følger som kjent dette loddeinnsiget, og eventuelle negative påvirkninger på loddas gytevandring vil derfor også få konsekvenser for disse artene, og for det kystnære fisket. Til tross for det, så mener GoliatVIND AS at det ikke er nødvendig å forske mer på denne tematikken. Etter Fiskarlagets oppfatning er det lite betryggende.

HI må bidra

GoliatVIND AS planlegger å installere turbiner som har en effekt på hele 15 MW. Dette er enorme konstruksjoner, som hittil ikke er installert til havs noe sted. Disse vil kunne føre til mer undervannsstøy enn mindre vindturbiner, og GoliatVIND vil derfor kunne få en vel så stor skremmeeffekt på fiskebestandene som andre vindkraftverk. Heller ikke hensynet til sjømattrygghet er vektlagt i høringsdokumentene.

Norges Fiskarlag mener Havforskningsinstituttet må engasjeres for å gjøre tilstrekkelig gode vurderinger av disse problemstillingene.

Skaper utfordringer

Det foreslås nå at vindturbinene blir lokalisert 5-11 kilometer vekk fra Goliat-plattformen (bildet nedenfor) i nordvestlig retning. Den omsøkte lokaliseringen vil da bli problematisk i forhold til trål- og linefiske.

Goliat-plattformen. Foto: Vår Energi

En medvirkende årsak til den uheldige arealbruken er at GoliatVIND er foreslått bygd ut med særdeles lav arealeffektivitet, kun 1,3 MW per km2. Dette er langt lavere enn det Energidepartementet mener bør være minstekrav for havvindutbygginger, på 3,5 MW per km2, og enda mye lavere enn det GoliatVIND AS sine eiere selv viste til i april i fjor, på 7 MW/km2.

Den svært lave arealeffektiviteten fører til at GoliatVIND vil sperre for fiskeriene i et unødvendig stort område. Dersom dette skulle ha blitt gjeldende på generelt grunnlag, ville regjeringens mål om å bygge ut 30 GW vindkraft i våre farvann kreve et minst fire ganger større havareal enn forutsatt.

Stort åpent spørsmål

Høringsdokumentene sier ikke noe om finansieringen av GoliatVIND, eller om økonomisk sikkerhet for opprydding og tilbakeføring etter endt drift. Vi konstaterer at de enorme vindturbinene som GoliatVIND AS planlegger å installere, fortsatt bare er på prototype-stadiet.
Det vil ta lang tid før disse er tilgjengelige i markedet til en fornuftig kostnad. Per nå vil derfor anlegget i stor grad måtte finansieres gjennom statsstøtte.

Norges Fiskarlag har erfart at omfattende statsstøtte til havvindutbygging kan påvirke forvaltningsprosessene negativt. Etter vår oppfatning må det derfor være uaktuelt for regjeringen å tildele subsidier til utbygging av vindkraft, der hvor dette går på bekostning av fiskeri, bestander eller havmiljø.

-Ikke seriøs prosess

Norges Fiskarlags landsmøte har videre slått fast at utbygging av havvind i størst mulig grad må skje gjennom ordinære åpningsprosesser. Da kan utbyggingene følge en helhetlig plan, og være basert på gode naturtypekartlegginger og oppdatert kunnskap. GoliatVIND er ikke et slikt prosjekt. I slike tilfeller er det særlig viktig å sikre ivaretakelse av marint miljø, bestander og fiskerier, i samsvar med de prinsippene næringene, regjeringen og Stortinget nå er enige om.

GoliatVIND AS foreslår at det foreslåtte vindkraftverket skal utredes i løpet av bare noen få måneder, våren 2024. Det forventes godkjenning av prosjektet allerede i august 2024. Etter vår oppfatning framstår ikke det som seriøst. Det vil verken være forsvarlig eller tillitvekkende dersom utbyggingen av vindkraftverk i våre farvann skal skje gjennom slike hastverksprosesser. Norges Fiskarlag anmoder derfor Energidepartementet om å sette av tid og ressurser til nødvendig kunnskapsinnhenting, før en eventuelt går videre med forslaget til utbygging av GoliatVIND.

Norges Fiskarlag sitt høringssvar er vist nedenfor. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med medlemslagene Nord Fiskarlag og Fiskebåt.

Kontaktperson:
Jan Henrik Sandberg, e-post: jan.henrik@fiskarlaget.no.

Se hele vårt høringssvar GoliatVIND her: