Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2023

ERS på riktig kurs

Fiskeridirektøren med ny skisse

En skisse til justert fangstrapportering er torsdag lagt frem av Fiskeridirektoratet på et møte i brukerforum om ERS/VMS i Nyvågar i Lofoten. Det nye forslaget kommer etter massiv motstand fra organisasjonene og fiskere om at det fastsatte rapporteringsregimet er alt for omfattende for den mindre flåten.

– Myndighetene skal ha ros for at de har skjønt alvoret i denne saken og lyttet til næringen, og nå har foretatt en betydelig kursjustering, sier de to lederne Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag og Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag, som begge er positivt overrasket over forslaget som ble presentert.

Hovedelementene i det nye forslaget er at flåten bare skal sende en landingsmelding (POR), mens både avgangsmeldingen (DEP) og fangstmeldingen (DCA) frafalles. 

– Dette er gledelig og samsvarer langt på vei det organisasjonene har anbefalt, sier Heggebø og Kiil. Heggebø og Kiil konstaterer at det fortsatt skal rapporteres estimert rund vekt pr. art i fangsten, men med åpning for samfengtrapportering (MZZ).

De to lederne sier de vil jobbe videre opp mot myndighetene med de utfordringer det er å estimere vekt av fangsten om bord på mindre båter og hvilke avviksmarginer som må aksepteres. 

De påpeker at det er helt avgjørende at fiskernes rettssikkerhet blir ivaretatt, og at myndighetene legger vekt på veiledning.

I forslaget fra direktoratet legges det opp til at det skal gis rom for en samfengtrapportering, hvor fiskeslag som utgjør en mindre del av fangsten kan rapporteres med en samlet vekt/arter.

– Her vil vi nok kreve at kvantumsnivået for samfengtarter settes høyere enn 100 kilo slik det foreslås fra Fiskeridirektoratet, påpeker Heggebø og Kiil.

Et helt sentralt ankepunkt ved forslaget er imidlertid at en forenklet rapporteringsordning (POR) bare skal omfatte flåten under 11 meter.

Fartøy mellom 11-15 meter, som fikk innført full ERS/VMS rapportering med virkning fra 1. juli 2022, har mange av de samme vanskelige utfordringene med gjeldende omfattende rapporteringsordning som fartøy under 11 meter. 

Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag vil derfor kreve at den foreslåtte forenklede ordningen (POR) også må omfatte flåten mellom 11-15 meter. 

Andre elementer som Heggebø og Kiil påpeker er gledelig med forslaget er at også den såkalte TRA-meldingen for flåten som låssetter fangster/levendelagring nå tas bort, og at det skal vurderes en egen meldingsording for denne fangstaktiviteten gjennom en egen prosess.

I det reviderte forslaget som ble presentert fra Fiskeridirektoratet i brukerforumet torsdag, legges det opp til at håndhevelse av ordningen utvides med ett år, til to år, hvor myndigheter og næring i felleskap i siste del av to-årsperioden skal foreta en evaluering av erfaringene med ordningen som skal danne grunnlag for eventuelle justeringer.

Heggebø og Kiil vil avslutningsvis indikere at den framlagte skissen til justert rapporteringsordning er et godt utgangspunkt for videre konstruktiv dialog både med Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet for å få til en ordning som er til å leve med for flåten. 

De to lederne er også tilfreds med at fristen for innføring for flåten fra 10,99 ned til 10 meter er utsatt til 1. juli i år, men skulle ideelt sett at denne fristen hadde blitt strukket enda noe lenger.  

Heggebø og Kiil forventer også at det kommer en fornuftig avgrensning/unntak for de aller minste båtene relatert til fartøystørrelse/omsetning.

Fra møtet som ble holdt i Nyvågar ved Kabelvåg torsdag ettermiddag. Rundt 20 deltok i møtet fra direktoratet, system- og utsyrsleverandørene på rapportering og fra organisasjonenene.