Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.02.2023

Enstemmig om havdeling

Landsstyret

Norges Fiskarlag mener høringsforslagene om kysttorskvern og havdeling på flere områder går alt for langt, og Landsstyret har enstemmig gått inn for en mer balansert og mindre inngripende løsning. Samtidig er forslagene lite utredet, og det må foretas en nærmest løpende evaluering av de tiltakene som innføres.

– Dette er en omfattende sak som ble sendt på høring med svært kort frist, og med mangelfulle konsekvensvurderinger. Fiskarlaget er kritisk til prosessen, men jeg er likevel fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om en løsning som søker å ta hensyn til både større og mindre fartøy. Samtidig er det svært viktig at tiltakene evalueres, og justeres etter behov, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

  • Du kan i sin helhet lese vår tilbakemelding i dokumentet nedenfor.

Fiskarlaget er i vårt svar svært tydelig på at det vil være behov for at reguleringstiltakene følges nøye opp og evalueres underveis.

Ikke minst fordi de foreslåtte tiltakene vil medføre at en stor fartøygruppe mister tilgangen på tradisjonelle fiskeområder, og Fiskarlaget forventer at myndighetene utviser fleksibilitet for å ivareta blant annet råstofftilgangen for fiskeindustrien.

Bakgrunnen

Fiskeridirektoratet har lagt til grunn at forslagene skal bidra med to hovedformål: styrke vernet av kysttorsk nord for 62°N og redusere konkurransen mellom store og små fartøy i det kystnære fisket.

Fiskarlaget mener konkurransen mellom store og små fartøy i stor grad handler om fiske etter andre arter som hyse og sei, ikke torsk. På bakgrunn av dette har Fiskarlaget valgt å inkludere også fisket etter hyse og sei i vårt høringssvar.

Det påpekes at forslagene fra Fiskarlaget ikke omfatter notfiske etter sei, eller fiske etter pelagiske arter. Disse fiskeriene må videreføres innenfor gjeldende regelverk.

Lyttende

I vårt høringssvar trekker vi frem som positivt at Fiskeridirektoratet har åpnet for at høringspartene kan komme med alternative og mindre inngripende forslag enn de tiltak som høringsnotatet legger opp til.

Torskeoppdrett og føre-var-prinsippet

Mens høringen om kysttorskvern og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N pågår, opplever fiskerne at de gis stadig nye tillatelser til å drive torskeoppdrett i de samme områdene.

Med etablering av nye oppdrettsarter følger også nye problemstillinger knyttet til både miljøpåvirkning og tilpasning av regelverk.

Vi påpeker derfor at det for Fiskarlaget er urimelig at fiskerne må vike fra sine tradisjonelle fiskefelt mens en relativt ny næring uten tilstrekkelig kunnskap om miljøpåvirkning kan fortsette å ekspandere.

Fiskarlaget er bekymret for at det tildeles torskekonsesjoner både i og nær gytefelt, og etterlyser en føre-var-holdning til tematikken.

Vi har derfor gjentatt vårt krav om at det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke bygges på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.

  • Les detaljene i Landsstyrevedtaket fra Norges Fiskarlag i det vedlagte høringssvaret nedenfor