Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.10.2021

Enstemmig i Nord

Vedtok å gå videre

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord har enstemmig gitt sin tilslutning til å arbeide videre med en forenklet organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag. Målet er etablering av to i stedet for sju regionale enheter.

Fiskarlaget Nord er med dagens årsmøtevedtak det fjerde og siste av de nordligste medlemslagene i Norges Fiskarlag som har gjort et positivt vedtak om en sammenslåingsprosess for etablering av Nord-Norges Fiskarlag.

I sin innledning til Organisasjonssaken dro Trygve Myrvang opp en rekke saker som vil være premisser fra Fiskarlaget Nord inn i den videre prosessen i forhandlingsutvalget.

Han pekte blant annet på at det må gjøres gode avklaringer om representasjon i styrende organ ut fra geografi, størrelsesgrupper, redskapsgrupper og mannskap. Han pekte dernest på et behov for gode avklaringer om lokallagenes fremtidige rolle i organisasjonen.

Trygve Myrvang var også tydelig på at en styrking av organisasjonen må gjøres gjennom sterke, aktive og kompetente enheter for kystflåten, og han mener dette også vil styrke Norges Fiskarlag. 

Vegen videre

I salen satt også Johan Williams som leder arbeidet i forhandlingsutvalget sammen med utvalgsmedlemmer fra de andre medlemslagene; Fiskarlaget Midt-Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag.

Utvalget skal onsdag ha et dagsmøte i Tromsø der arbeidet tas videre. Som det går frem av vedtaket (nedenfor) vil nå prosessen fortsette det neste året med tanke på regionale selvstendige årsmøtevedtak i det enkelte laget i 2022 – før endelig vedtak på Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2023.

En del av prosessen er også at Landsmøtet 2021 den 3. og 4. november i år må gi Landsstyret nødvendige fullmakter til å medvirke og støtte den videre prosessen med tanke på etablering av nye lag.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak i saken:

«Årsmøtet tar innledning ved Trygve Myrvang til orientering.

Sammenslåingsprosess for etablering av Nord-Norges Fiskarlag

Årsmøtet viser til Landsstyret i Norges Fiskarlags vedtak fra 16. juni 2021 om ny organisasjonsprosess og oppnevning av forhandlingsutvalg i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Sør for videreføring av arbeidet med etablering av to nye medlemslag. 

Årsmøtet gir styret mandat til å gå videre i prosessen med å slå sammen medlemslagene i Samarbeidsrådet Nord. 

Styret og forhandlingsutvalget må bidra til et resultat som kan sikre og styrke organisasjonsalternativet for kystfiskerne. 

Det må være en målsetting å bekrefte og sluttføre prosessen i de respektive årsmøter innenfor Samarbeidsrådet Nord i 2022 og innen Norges Fiskarlags Landsmøte i 2023. Landsmøtet 2021 må gi Landsstyret nødvendige fullmakter til å bistå i løpende prosess og etablering av nye lag.

Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag må innrettes for å kunne realisere ambisjonen om å samle landets fiskere i en organisasjon. Innenfor Norges Fiskarlag må det gjelde rimelige og rettferdige vilkår, både på medlems- og lagsnivå. 

Norges Fiskarlag og Landsmøtet må adressere og bidra til løsning på spørsmål om ansvarsdeling mellom lagene. Dette er nødvendig for å kunne utnytte samlede ressurser best mulig og for å komme bort fra dagens ødeleggende konkurransesituasjon.

Norges Fiskarlag og Landsmøtet må adressere og bidra til en hensiktsmessig løsning knyttet til spørsmål om dobbeltrepresentasjon.»