Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.10.2022

Enstemmig årsmøte

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Fiskarlag har gjort et enstemmig årsmøtevedtak om å gå for den nye organisasjonsmodellen. Vedtaket forutsetter at de gjenværende årsmøtene i Sør-Norge vedtar å slutte seg til en tredelt organisering av Norges Fiskarlags medlemsledd.

Sogn og Fjordane Fiskarlag er første regionlag ut i del to av Fiskarlagets årsmøtehøst.

Del 1 – kan vi kalle vedtakene fra de tre medlemslagene fra Trøndelag og nordover, som de to siste ukene har holdt sine årsmøter. Alle har vedtatt at de vil gå sammen og forenkle driften av organisasjonen ved å etablere ett felles lag; Nord Fiskarlag.

Onsdag har årsmøtet i Florø debattert saken etter innlegg av generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag og leder i Fiskarlaget Vest Terje Eriksen (bildet).

I debatten påpekte Geir Magne Røys at han er for den nye løsningen og han håper det minste laget av dem som nå skal drøfte den nye modellen, kan vise veg i delprosessen som startet i Florø onsdag.

-Stem JA, enstemmig. Dette er ikke noe å stusse på, sa Øystein Sandøy.

Etter at vedtaket var gjort tok også leder Kåre Heggebø ordet.

-Jeg vil gi en stor honnør til alle som har gjort en stor jobb i prosessen støttet av styrene rundt i Sør-Norge. Dere har gjort en stor jobb!

 

Vedtaket

I vedtaket (nedenfor) er det altså presisert at en sammenslåing først blir en realitet når tilsvarende vedtak er fattet i de andre medlemslagene. 

Innleder Terje Eriksen er en av dem som har deltatt i arbeidet i forhandlingsutvalget for prosessen i Sør-Norge og både han og de øvrige i forhandlingsutvalget er av årsmøtet godkjent å fungere som interimsstyre i Sør-Norges Fiskarlag fram til et stiftelsesmøte kan holdes. 

Forhandlingsutvalget har bestått av representanter fra alle de fem organisasjonsleddene:

 • Fiskerlaget Sør: Lennart Danielsen og Hans-Olav Helgesen
 • Fiskerlaget Vest: Terje Eriksen og Geir Stuve Rommetveit
 • Sogn og Fjordane Fiskarlag: Ole Morten Vassdal og Kristian Korneliussen/ Erik Gåsvær
 • Møre og Romsdal Fiskarlag: Leif Egil Grytten og Arnstein Næss
 • Sør-Norges Notfiskarlag: Roar Benjaminson og Roar Idsø

 

I forhandlingsutvalget er det lagt til grunn at det nye styret får en sammensetning på 11 medlemmer, etter en slik fordeling: 

 • Fiskerlaget Sør: 2
 • Fiskerlaget Vest: 3
 • Sogn og Fjordane Fiskarlag: 2
 • Møre og Romsdal Fiskarlag: 3
 • Sør-Norges Notfiskarlag: 1

 

Vedtaket i Sogn og Fjordane peker også tydelig på at det vil være nødvendig med en god avklaring om ansvarfordeling og dobbeltrepresentasjon i organisasjonen, og det vises til at: 

«Årsmøtet viser til at de sør-norske fylkeslagene har tradisjon og kultur for å organisere båteiere og mannskap i både kyst- og havfiskeflåten. Det er derfor svært viktig at pågående prosess om ansvarsfordeling og dobbeltrepresentasjon finner løsninger som ivaretar interessene til regionlagene i sør (Sør-Norges Fiskarlag).»

 

Møtedatoer for de resterende medlemsleddene:

 • Møre og Romsdal Fiskarlag – 19. oktober i Molde
 • Fiskerlaget Sør – 21.-22. oktober i Moss
 • Fiskarlaget Vest – 27. oktober i Bergen
 • Sør-Norges Notfiskarlag – 28. oktober i Bergen

 

Det satt av dato for et stiftelsesmøte 9. desember i år. Dette forutsetter selvfølgelig at alle medlemslagene over slutter seg til det nye samarbeidet. 

Den nye modellen innebærer en tredeling av medlemsleddene i Norges Fiskarlag:

 • Nord-Fiskarlag
 • Sør-Norges Fiskarlag
 • Fiskebåt

 

Vedtak i Organisasjonssaken i Sogn og Fjordane Fiskarlag onsdag 5. oktober 2022

1.    Årsmøtet slutter seg til sammenslåing av Møre og Romsdal Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag til Sør-Norges Fiskarlag. 

2.    Årsmøtet viser til § 17. i Mønsterlover for medlemslag innenfor Norges Fiskarlag. En beslutning om sammenslåing av medlemslag kan kun gjennom føres på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall. 

3.    Årsmøtet viser til sammenslåingsavtalen godkjent av styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag for detaljene for drift av nytt lag. 

4.    Det nye medlemslaget vil konstitueres på et stiftelsesmøte tentativt 9. desember 2022

5.    Stiftelsesmøtet vil velge og konstituere tillitsvalgte til Sør-Norges Fiskarlag. 

6.    Stiftelsesmøtet vil vedta vedtekter for Sør-Norges Fiskarlag som skal bygge på mønsterlovene for medlemslag i Norges Fiskarlag. Sør-Norges Fiskarlag skal søke Norges Fiskarlag om godkjenning av vedtekter og økonomi. 

7.    Årsmøtet viser til at siden dette er en sammenslåing av lagene som tilhører Samarbeidsrådet Sør, vil ikke representasjonen i Norges Fiskarlag endres. 

8.    Vedtaket om sammenslåing trer først i kraft når tilsvarende vedtak er fattet i de berørte medlemslagene. 

9.    Årsmøtet godkjenner at forhandlingsutvalget fungerer som interimsstyre i Sør-Norges Fiskarlag fram til stiftelsesmøtet. Administrasjonene i lagene vil fungere som administrasjon for interimsstyret. 

10.     Årsmøtet viser til Landsmøtet sin bestilling om ansvarfordeling og dobbeltrepresentasjon. Landsmøtets bestilling har bakgrunn i de senere års utvikling, særlig i de nordligste fylkene. Årsmøtet viser til at de sør-norske fylkeslagene har tradisjon og kultur for å organisere båteiere og mannskap i både kyst- og havfiskeflåten. Det er derfor svært viktig at pågående prosess om ansvarsfordeling og dobbeltrepresentasjon finner løsninger som ivaretar interessene til regionlagene i sør (Sør-Norges Fiskarlag).»