19.04.2024

Enighet om kvotemeldingen

Stortinget

-Jeg er glad for at et bredt flertall har funnet sammen i behandlingen av kvotemeldingen. Det er viktig for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Det sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre, KrF, Frp og Høyre.

I en pressemelding fredag uttaler partiene at norsk fiskerinæring er en av Norges viktigste næringer, og at norsk fiskeripolitikk i mange har år vært preget av stor politisk enighet på tvert av blokkene.

– Jeg er glad for at vi er kommet til en bred enighet om fordeling av fisken. For Senterpartiet betyr det at vi sikrer en levende kyst med muligheter, men vi har også vært nødt til å prioritere mellom ulike hensyn. Vi har avklart nødvendige spørsmål som har ridd fiskerinæringen. Jeg vil gi ros til partiene for viljen til å lande en enighet i saken, sier saksordfører Willfred Nordlund fra Senterpartiet.

Viktige avklaringer

-Norges Fiskarlag har vært tydelig på at det er viktig med langsiktig forutsigbarhet for fiskerinæringen. Vi er glade for at vi har fått gjennomslag for mange av våre sentrale synspunkter i det som kom som et forslag fra regjeringen i januar. Samtidig stiller vi oss kritiske til at enigheten på Stortinget innebærer at ressursfordelingen for torsk nord for 62°N endres, påpeker Kåre Heggebø.

Han mener det gir en dårligere løsning enn å bruke de fordelingsnøklene for kvoteandeler mellom de ulike driftsgruppene i næringen som ble brukt fram til og med 2020, og som er solid forankret i vedtak fra Norges Fiskarlag.

-Samtidig ser det likevel ut til at enigheten på Stortinget er bedre enn hva regjeringen la opp til i sitt forslag, og det er bra, sier han. 

Lederen i Fiskarlaget mener også det er avgjørende at avtalepartene har avklart rammene for fordelingen av strukturkvotene når tidsbegrensningen går ut.

-Vi mener det er en god avklaring, som også følger Fiskarlagets entydige forslag.  

-Vi vil nå studere innstillingen fra Næringskomiteen grundig når den foreligger til uka, og det vil helt sikkert være spørsmål som må avklares nærmere gjennom egne prosesser, avslutter Kåre Heggebø.


Fiskarlagets leder Kåre Heggebø deltok under høringen som Næringskomiteen holdt om kvotemeldingen.

Partienes kommentarer

De ulike partiene har alle kommet med sine kommentarer i den utsendte pressemeldingen og vi gjengir dette sammen med momentene i den inngåtte avtalen nedenfor:

«- Høyre er godt fornøyd med at det nå blir et bredt flertall for kvotemeldinga, samtidig som vi har fått gjennomslag for viktige saker for oss. Når det gjeld spørsmålet om endring av kvotefordelinga, har vi greid å komme fram til en ordning som kompenserer dette på en akseptabel måte. Kvotemeldinga vil bidra til at de lange linjene og stabiliteten i fiskeripolitikken ligg fast, sier Olve Grotle i Høyre.

Partiene har sett det som viktig med et bredt politisk grunnlag under Stortingets behandling for å skape forutsigbarhet for en av landets viktigste næringer.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å skape en mer rettferdig fordeling av de verdifulle fiskeressursene våre, og legge grunnlag for større bredde og mangfold i fiskeflåten. Dette er ikke minst viktig for å sikre aktivitet i industrien på land. Med dette forliket kan vi sikre flere arbeidsplasser, mer aktivitet og spredt bosetting langs hele Norges langstrakte kyst, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Runar Sjåstad.

For Fremskrittspartiet har det vært viktig å søke å lande et bredest mulig politisk flertall for kvotemeldingen, slik at den kan stå seg over tid og gi forutsigbarhet for fiskerinæringen. Fiskerinæringen har stor betydning for norsk økonomi, bosetting og sysselsetting langs hele kysten, sier Fremskrittspartiets Bengt Rune Strifeldt.

Partiene har hatt gode og konstruktive samtaler underveis. Selv om det er ulike primærsyn, har samtlige strukket seg langt for å finne løsninger til det bedre for folk i næringa og langs kysten.

– For Venstres del har det vært viktig at vi lytter til fiskerinæringa, som skaper store verdier for Norge ute på havet. Vi er veldig fornøyde med at vi endelig har fått på plass en bred enighet som gir forutsigbarhet og trygghet for investeringer og grønn omstilling i alle deler av næringa, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo.

– KrF er glade for at det har blitt enighet om kvotemeldingen i Stortinget. For oss har det vært viktig å bidra til en bred enighet som kan stå seg over tid. Fiskeriet er en viktig næring for Norge, og fortjener forutsigbarhet om sentrale rammevilkår, sier Ida Lindtveit Røse, nestleder i Kristelig Folkeparti i pressemeldingen.»

Dette er de sentrale avtalepunktene:

Det startes et arbeid med å se på innretningen av åpen gruppe knyttet til hvem som skal ha prioritet innenfor gruppen. I arbeidet må blant annet balansen mellom rekruttering, deltid og heltid ses på. Det må være mulighet for å jobbe seg oppover, og allemannsretten skal ivaretas. I dette arbeidet må det blant annet vurderes fremtidens oppfølging av nasjonalitetskravet.

• Åpen gruppe tas fra toppen av norsk totalkvote og fastsettes til 6,62%.

• Partiene anerkjenner at fiske i andre lands soner er en viktig del av havfiskeflåtens aktivitet. I år der det er ubrukt tredjelandskvote til fordeling til nasjonal kvote, er det naturlig at dette kvantumet prioriteres disse berørte flåtegruppene.

• Ved tilbakeføring av 2% av kvoten i konvensjonell gruppe, skjermes konvensjonell hav.

• Strukturkvoteordningen skal gjennomgås med bakgrunn i ulike forhold.

• Hjemmelslengde gjeninnføres, trålstigen og sildestigen gjeninnføres. Avtaledokument mellom Ap, Sp, H, Frp, V, Krf

• ID kvote ordningen innføres i tråd med meldingen og det utredes hvordan også for samme gruppe i pelagiske arter under 11m hjemmelslengde (13m for fiske etter makrell med kystnot).

• I arbeidet med vurdering av nye parametere for inndeling ved bruk av lasterom, skal også miljø hensyntas. Det er viktig at resultatet ikke forandrer fartøyenes samlede fangstkapasitet vesentlig.

• Modell X legges til grunn for tilbakeføringen av strukturgevinst til hjemmelsgruppen. Det vil måtte foretas tilpasninger av forvaltningen med hensyn til eierskapsbegrensninger og kvotetak.

• Det innføres eierskapsbegrensninger i kystgruppen av føre var prinsipp. Meldingens forslag legges til grunn, med unntak for kystgruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord som settes til 1,5%. Eierskapsbegrensningene er gjennomgående og meldingens dato for fremleggelse gjøres gjeldende. De som på dette tidspunkt overstiger fastsatte eierskapsbegrensninger vil få utarbeidet unntaksordninger med nødvendig fleksibilitet. Det utarbeides særskilte regler for dette. I disse reglene vil det gjøres avgrensninger slik at man ikke kan øke til gammel eierskapsandel dersom man ligger under over noe tid.

• Det skal gjennomfører ny vurdering av leiefartøysordningen med tanke på å gjøre den bedre og enklere av hensyn til utvikling og bygging av nye – og mer miljøvennlige fartøy, herunder tidsperioder.

• Nullvisjonen i fiskeriene og HMS for fiskerne skal få større plass og fokus i viktige og sentrale offentlige meldinger og rapporter om fiskerinæringen.