07.03.2024

Direktoratet sletter saker

Fiskere fornøyd

En rekke fiskere har fått ettergitt og slettet krav som følge av lang saksbehandlingstid fra Fiskeridirektoratet. Sakene spenner fra overtredelsesgebyr på 12 000 kroner til inndragning av fangst på nærmere 350 000 kroner.

-Jeg har vært i kontakt med en rekke fornøyde medlemmer i Fiskarlaget de siste dagene, forteller Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø.
Han har fulgt opp de aktuelle fiskerne, der det nå er slått en strek over saken fra Fiskeridirektoratets side.

Lang saksbehandling
Ståle Hellesø forteller at det gjennomgående er lang saksbehandling som legges til grunn i alle sakene og at han er imponert over hvor flatt forvaltningsorganet legger seg i sin saksbehandling og sine brev til de aktuelle fiskerne.

-Ja, jeg opplever at Fiskeridirektoratet her er veldig fair og samtidig veldig folkelig og tydelig i sin saksbehandling og i sine formuleringer, påpeker han og henviser blant annet til følgende eksempel i ett av brevene til fisker:

«Fiskeridirektoratet seksjon reaksjoner har nylig fått ansvaret for denne klagesaken, og beklager den usedvanlig lange saksbehandlingstiden.

Etter det vi kan se, har klagen vært ubehandlet i over to år. l tillegg gikk det ca. ett år mellom varsel og vedtak.

Vi har konkludert med at det er uholdbart å fastholde vedtaket, og opphever det derfor med hjemmel i forvaltningsloven § 33 annet ledd, andre setning.

Begrunnelsen er den uforholdsmessig lange saksbehandlingstiden.

Etter det vi kan se, ble innfordringen av kravet først iverksatt, og deretter stanset. Vi vil kontakte Statens Innkrevingssentral og informere om at kravet er slettet.»

Typetilfellene

Beslutningene fra Fiskeridirektoratet omhandler tre typer av tilfeller, opplyser Ståle Hellesø.

  1. Omgjøring av vedtak om overtredelsesgebyr fattet av førsteinstansen og som Hellesø påklagde på vegne av medlemmer, men hvor disse ikke ble videresendt til klageinstansen. Dette gjelder 5 saker.
  2. Avslutning av én sak der det var sendt varsel om inndragning av fangstverdi, men ikke fattet vedtak etter at Hellesø på vegne av medlem sendte inn merknader.
  3. Avslutning av to saker der det var fattet vedtak om inndragning av fangstverdi og hvor klagene ikke ble tatt til følge. Fordi beløpene ikke ble effektuert eller tatt rettslig skritt for inndrivelse innen 3-år fra tidspunktet for utsending av forhåndsvarselet, mente Fiskarlagets advokat at kravene var foreldet, jf foreldelsesloven. Fiskeridirektoratet var enig i dette og avsluttet sakene.

Tilbakebetaling

De medlemmene som har betalt overtredelsesgebyret til Statens Innkrevingssentral vil nå få beløpet tilbakebetalt.
Det er krevd renter.