04.04.2024

Dialog er påkrevd

Fisk og Seismikk

Fiskarlagets generalsekretær Sverre Johansen pekte på dialog, samarbeid og kunnskap som viktige moment da han åpnet «Fisk og seismikk» denne uka. Rundt 90 personer deltok under årets samling.

Det er Offshore Norge, med Norges Fiskarlag som medarrangør som står bak samlingene «Fisk og seismikk».

Generalsekretær Sverre Johansen var en av i alt fire fra Fiskarlaget som bidro under todagerssamlingen på Sola.

Både generalsekretæren, leder Terje Eriksen i Sør-Norges Fiskarlag, tillitsvalgt Erik Gåsvær og fagmedarbeider Maria Pettersvik Arvnes bidro i programmet under årets arrangement, som du i sin helhet kan se i denne lenken.

Her ser du de fire innlederne fra Fiskarlaget, og primus motor fra Offshore Norge Turid Øygard under en pause i årets Fisk og Seismikk. F.v. Maria Pettersvik Arvnes, Erik Gåsvær, Sverre Johansen, Turid Øygard og Terje Eriksen.

Sameksistens

Sverre Johansen pekte på planmessig og solid arbeid som de ulike partene har gjort over tid, som medvirkende til at næringene de siste årene ser ut til å ha lykkes brukbart med å få til sameksistens i praksis.

Samtidig viste han til at det er tatt opp og gjort jevnlige forbedringer.

-I mars i fjor gikk Fiskarlaget, Fiskebåt og Pelagisk forening sammen om en henvendelse til Sokkeldirektoratet og Fiskeridirektoratet, samt de respektive eierdepartementene. Vi mente det var betimelig å ta opp noen bekymringer rundt sameksistensen mellom de to næringene, og vi kom også med noen konkrete forslag til endringer.  

Johansen sier det ble holdt et konstruktivt møte med enighet om oppfølgingspunkter.

-Dette har ført til flere endringer, som har lettet dialogen mellom forvaltning og næring, sa han.

Han fremhevet også samarbeidet med Offshore Norge.

-Vi møtes jevnlig i mange sammenhenger. Dette opplever vi som meget nyttig, og har vært brukt som en kanal for å løse opp i utfordringer på laveste mulig nivå for å unngå konflikt.   

Bekymret for fiskerikyndige

Som fagansvarlig rapporterer Maria Pettersvik Arvnes om en god samling, der konklusjonen i panelsamtalen spesielt trekkes frem.

Flere var inne på at det er en utfordring med rekruttering av fiskerikyndige i næringen. De såkalte FLO-ene er viktige ressurser om bord i fartøy som arbeider med oppdrag for offshorenæringen. Det pekes på at både forvaltning, næring og bemanningsbyrå bør ha fokus på å bidra til å rekruttere flere FLO-er.

Det ble også understreket at det er behov for å se nærmere på erstatningsordningen; altså hvordan offshoretiltak påvirker og i verste fall hindrer fiskeri på en måte som kan eller bør gi erstatning til fisker.